ทุนเต็มจำนวนจาก NIDA ระดับป.เอก สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือที่นิยมเรียกกันว่า นิด้า (NIDA) แจกทุนเต็มจำนวนให้นักศึกษาทั้งในไทยและต่างชาติ เรียนต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมดังด้านล่าง

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน จำนวน 3 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และระบบสารสนเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องมีปริญญาโทในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศระบบสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาจากสถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (CHE)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบรับรองผลการเรียน

– เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการสมัครหรือตามที่ NIDA ที่ต้องการ

 

วิธีการสมัคร:

– ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ ที่นี่ และ ที่นี่ ก่อนส่งไปที่ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ, โรงเรียนสถิติประยุกต์, นิด้า 118 ถนนเสรีไทย, เขตบางกะปิ, กรุงเทพมหานคร 10240, ประเทศไทย

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

http://as.nida.ac.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ