ทุนเต็มจำนวนและทุนบางส่วน ตั้งแต่ระดับป.ตรี จนถึงป.เอก เรียนต่อที่ NPU ประเทศจีน

Northwestern Polytechnical University President Scholarship ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก จาก Northwestern Polytechnical University มหาวิทยาลัยในประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษา NPU President Scholarship ประกอบด้วยทุนเต็มจำนวน และทุนบางส่วน สำหรับทุนเต็มจำนวนนั้นให้การสนับสนุนทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่อยู่อาศัย และค่าประกัน นอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือน

– 1,500RMB / คน / เดือนสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี (ประมาณ 7,000 บาท)

-2,000RMB / คน / เดือนสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท  (ประมาณ 9,000 บาท)

-3,500RMB / คน / เดือนสำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก (ประมาณ 17,000 บาท)

-สำหรับทุนบางส่วนจะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้สมัครระดับปริญญาตรี

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ NPU และเคารพวัฒนรรมของประเทศจีน

-มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

-มีประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (HSK ระดับ 4 หรือเทียบเท่า ภาษาอังกฤษ TOFEL: 70, IELTS: 5.5 หรือผลการทดสอบที่เทียบเท่า)

– อายุ 18 ถึง 30 ปี (ภายในวันที่ 1 กันยายน 2019) สำหรับผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปีกรุณานำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

-ผู้สมัครทุกคนจะต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย และมีผลการเรียนเป็นที่น่าพอใจ GPA ไม่ควรต่ำกว่า 80

 

ผู้สมัครระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

-ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของ NPU และเคารพวัฒนรรมของประเทศจีน

-มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์

-มีประกาศนียบัตรความรู้ทางภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ (HSK ระดับ 4 หรือเทียบเท่า ภาษาอังกฤษ TOFEL: 70, IELTS: 5.5 หรือผลการทดสอบที่เทียบเท่า)

-มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี และอายุไม่เกิน 35 ปีในขณะที่สมัคร ผู้สมัครในระดับปริญญาเอกต้องมีวุฒิปริญญาโท และอายุไม่เกิน 40 ปี ในขณะที่ยื่นใบขสมัคร

-ผู้สมัครควรสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ และมีผลการเรียนดีเยี่ยม

-มีความสำเร็จที่โดดเด่นในด้านการทำงาน หรือการศึกษา และมีศักยภาพทางการวิจัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-หลักฐานการศึกษา

-ประกาศนียบัตรสูงสุด

-จดหมายรับรองจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อสมัครปริญญาตรี

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์เพื่อสมัครเรียนปริญญาโท หรือปริญญาเอก

-Study Plan

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์ที่เว็บไซต์ http://admission.nwpu.edu.cn/

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gjjyxy.nwpu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ