NPU President Scholarship มอบทุนเรียนฟรี ป.ตรี-ป.เอก พร้อมเงินเดือน ที่ NPU ประเทศจีน

ทุนการศึกษา NPU President Scholarship Program จาก Northwestern Polytechnical University ที่ประเทศจีน

จัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจากต่างชาติ เรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สำหรับภาคการศึกษา 2018-2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-รางวัลอันดับที่ 1 ได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าประกัน และค่าครองชีพรายเดือน

-1,500RMB ต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาตรี (ประมาณ 7,000 บาท)

-2,000RMB ต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท (ประมาณ 9,000 บาท)

-3,500RMB ต่อคนต่อเดือน สำหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก (ประมาณ 17,000 บาท)

-รางวัลอันดับที่ 2 จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

สมัครระดับปริญญาตรี

-นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ผู้สมัครทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของจีน รวมถึงกฎและข้อบังคับของ NPU เคารพประเพณีและวัฒนธรรมจีน ยอมรับทัศนคติที่ดีต่อจีน

-ผู้สมัครต้องมีประกาศนียบัตรมัธยมปลาย อายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 25 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 80 (ระบบคะแนนในตัวเลขอื่นๆ ควรเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์) หรือสูงกว่า B + / B (ในระบบการให้คะแนนแบบอักษร)

 

สมัครระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

-มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี

-ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาโท อายุไม่เกิน 40 ปี

-ผู้สมัครควรมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

-จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง (โดยทั่วไปแล้วได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยหรือสาขาวิชาควรอยู่ใน Top 10 ของประเทศ) รวมทั้งที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม

-ผู้สมัครควรมีความโดดเด่นด้านการทำงาน มีศักยภาพในการวิจัย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ดังนี้

– IELTS 5.5 คะแนนหรือสูงกว่า

– TOFEL 75 คะแนนขึ้นไป

– ถ้าสมัครเรียนสาขาวิชาภาษาจีน ผู้สมัครจะต้องสอบ HSK ให้ได้ระดับ 5 ขึ้นไป

-แบบฟอร์มการขอรับทุน

-แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย

-ประกาศนียบัตรชั้นสูง

-ใบประกาศนียบัตรทางวิชาการ

-ใบสมัครปริญญาตรี

-จดหมายรับรองจากโรงเรียนมัธยมศึกษา

 

สมัครเรียนปริญญาโทและปริญญาเอก

-จดหมายรับรองจากอาจารย์ 2 ท่าน

-แผนการศึกษา

-ใบประกาศนียบัตรภาษาอังกฤษ / จีน

-สำเนาหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gjjyxy.nwpu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ