สำนักงาน ก.พ. ให้ทุนข้าราชการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

สำนักงาน ก.พ. ร่วมกับสถาบันพระบรมราชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ได้รับสมัครคัดเลือกข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

โดยเป็นทุนพัฒนาอาจารย์ เพื่อศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ จำนวนรวมกว่า 16 ทุน รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

ทุนที่รับสมัคร:

– ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก จำนวน 12 ทุน

– ทุนสำหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 ทุน

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

– ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมารับราชการในส่วนราชการที่สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน ในกรณีที่ผู้ได้รับทุนเป็นข้าราชการของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ให้ปฏิบัติราชการชดใช้ทุนที่วิทยาลัยเดิม 

– หากผู้ได้รับทุนไม่เข้ารับราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับกระทรวงสาธารณสุข นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจํานวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท-เอก

– ระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นข้าราชการในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก หรือข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

– ทุนศึกษาระดับปริญญาโท-เอก: เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยมีเกรดเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือร้อยละ 70.00 และผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี

– ทุนศึกษาระดับปริญญาเอก: เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และได้รับปริญญาโท โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือร้อยละ 85.00 และผู้สมัครต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– ปฏิบัติราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี แต่จะเดินทางไปศึกษาต่อได้เมื่ออายุราชการครบ 2 ปีแล้ว

– เป็นผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– ใบสมัคร ซึ่งติดรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี

– สำเนาปริญญาบัตร หรือประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการเรียนตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จำนวนอย่างละ 1 ชุด

– หนังสืออนุญาตและรับรองความเหมาะสมในการสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุน จากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยใช้แบบฟอร์ม สนง.ก.พ. 5 ดาวน์โหลดได้ ที่นี่

– สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวนอย่างละ 1 ชุด

*สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย*

 

วิธีการสมัคร:

– สมัครด้วยตนเอง พร้อมส่งหลักฐานและหลักฐานได้ที่ กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 1833

– หรือสมัครทางไปรษณีย์ ไปยัง กองทรัพยากรบุคคล สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โดยเขียนวงเล็บมุมซองให้เห็นชัดเจนว่า “สมัครทุน”

 

ปิดรับสมัคร:

22 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ