สมัครด่วน!! ทุนรัฐบาลโอมานเรียนต่อระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563

รัฐบาลโอมานได้ประกาศให้ทุนการศึกษา Omani Programme for Cultural and Scientific Cooperation ให้แก่นักศึกษาไทย จำนวน 2 ทุน เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศโอมาน จำนวน 1 ทุน และทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศโอมาน จำนวน 1 ทุน ทั้งนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาจะได้รับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ เบี้ยเลี้ยงเดือนละ 200 ริยาลโอมานหรือประมาณ 520 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

2. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป-กลับ โอมาน-ไทย 1 ครั้งต่อปี

3. ค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐของโอมาน (ยกเว้นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุการจราจร)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย และไม่ได้พำนักอยู่ในโอมานระหว่างสมัครรับทุน

2. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (หรือระดับซานาวี)

3. อายุไม่เกิน 23 ปี

4. ไม่เคยได้รับทุนการศึกษาและเรียนในสถาบันการศึกษาของโอมานมาก่อน

5. ผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

5.1 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 สำหรับการยื่นสมัคร Institute of Islamic Science

5.2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 สำหรับการยื่นสมัคร College of Banking and Financial Studies

5.3 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 สำหรับการยื่นสมัคร Higher Technical College และ College of Applied Sciences

5.4 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 สำหรับการยื่นสมัคร Special Higher Education Institutions

5.5 การยื่นสมัคร Sultan Qaboos University ต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่แต่ละคณะกำหนด

6. ผลการเรียนภาษาอาหรับ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 (สำหรับผู้ขอรับทุนในคณะที่ทำการเรียนการสอนเป็นภาษาอาหรับ)

7. มีผลการสอบภาษาอังกฤษ IELTS ระดับ 5.0 ขึ้นไป (สำหรับผู้ขอทุนในคณะที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ)

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

ประกาศรายละเอียดทุนการศึกษา 

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครรับทุนดังกล่าวได้ที่ www.bic.moe.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2281 0565 ต่อ 117 ภายในวันและเวลาราชการเท่านั้น

 

ปิดรับสมัคร:

5 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ