คอร์สเรียนฟรี แถมได้เกียรติบัตรรับรอง หัวข้อ “ฟิสิกส์ทั่วไป 1” จาก Thai MOOC

วันนี้เรามีคอร์สเรียนออนไลน์มานำเสนออีกเช่นเคย โดยครั้งนี้มาในหัวข้อ ฟิสิกส์ทั่วไป 1 (General Physics 1) สำหรับผู้ที่ชอบด้านคิดคำนวณโดยเฉพาะ เหมาะสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปจนถึงประชาชนทั่วไป

 

 

รายละเอียดคอร์ส:

-รายวิชา ku002

-เริ่มเรียนในวันที่ 20 สิงหาคม 2018 สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2018

 

วัตถุประสงค์ของการเรียน:

LO1 : ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายฟิสิกส์พื้นฐาน ได้แก่ กลศาสตร์ของนิวตัน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิก คลื่น และอุณหพลศาสตร์ ได้

LO2 : สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาฟิสิกส์ในสถานการณ์ต่างๆ ได้

LO3 : สามารถเข้าใจธรรมชาติที่เกิดขึ้นรอบๆ ตัว และสามารถนำความรู้ที่ได้มาอธิบายธรรมชาติที่เกิดขึ้น

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปจนถึงประชาชนทั่วไป

-โดยผู้เรียนจะได้รับผลการเรียนว่าผ่าน ต้องขึ้นอยู่กับเวลาในการเรียน การทำกิจกรรม การทำแบบฝึกหัดอย่างน้อย 80% และได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 50% จึงถือว่าผ่านเกณฑ์

 

วิธีการสมัคร:

สร้างบัญชีผู้ใช้กับ Thai MOOC และกดลงทะเบียนเรียนตรง Enroll in ku002 ในเว็บไซต์ thaimooc.org

 

อาจารย์ผู้สอน:

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา

-ดร.สุโกสินทร์ ทองรัตนาศิริ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thaimooc.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ