ประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะ ชิงรางวัลกว่า 3 แสนบาท+นำไปสร้างจริง!!

อีกหนึ่งเวทีที่เยาวชนและบุคคลทั่วไปผู้มีไอเดียอยากเปลี่ยนโลกไม่ควรพลาด กับการประกวดที่สามารถปูทางไปสู่การสร้างนวัตกรรมแห่งอนาคตเพื่อใช้งานจริง!

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน “OTP InclusiveTransport Design Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และผลงานที่เข้ารอบจะได้รับการนำไปพัฒนาเพื่อสร้างให้ใช้งานได้จริง

 

 

วัตถุประสงค์

– เพื่อนําพื้นที่ต้นแบบ มาทํากิจกรรมการประกวดแบบปรับปรุงอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร สาธารณะ โดยเชิญกรรมการหรือผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นกรรมการผู้เชี่ยวชาญและ ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการตัดสิน

– เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการออกแบบ และ เปิดโอกาสให้นิสิต-นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แสดงศักยภาพในด้านการออกแบบและนําเสนอแนวความคิดสร้างสรรค์ และการมี ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความเท่าเทียมสําหรับคนทุกคน

– เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมายและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การขนส่งสาธารณะสําหรับคนทุกคนของกระทรวงคมนาคม ให้นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป รู้จักมาก ยิ่งขึ้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมประกวด

ประเภทอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา

– นิสิตนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี ทีมละไม่เกิน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ที่เป็นอาจารย์ประจำในสถาบัน

– สมาชิกภายในทีมจะต้องเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวกัน หรือวิทยาเขตเดียวกัน

– ไม่จำกัดจำนวนทีมของแต่ละมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

 

ประเภทประชาชนทั่วไป

– สมาชิกของทีมไม่จำกัด เพศ อายุ และวุฒิการศึกษาทีมละไม่เกิน 4 คน

 

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งผลงาน

– 1 ธ.ค. 61 – 25 ม.ค. 62 รับสมัครและส่งผลงาน

– 29 มกราคม 2562 ตัดสินผลงานรอบแรก

– 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ทีมที่ได้รับคัดเลือก ส่งผลงาน VR

– 18 – 20 กุมภาพันธ์ 2562 เปิดระบบ Vote ผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook เป็นเวลา 3 วัน เพื่อหาตำแหน่ง Popular Vote

– 1 มีนาคม 2562 มอบรางวัลและจัดแสดงผลงาน (ประกาศอีกครั้งผ่านทาง Website ของโครงการฯ)

 

ติดต่อสอบถาม

– ศูนย์ประสานงานกิจกรรม ในวันและเวลาราชการ

– 087-1560657 (คุณบิว)

– 089-6694661 (คุณบี)

– นอกเวลาทำการ E-mail: [email protected]

 

ที่มา: contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ