มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ฯ ให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2561

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้ารำไพพรรณี เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกให้ทุนในโครงการให้ทุนการการศึกษานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สัญชาติไทยในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัยในหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกในศาสตร์แขนงต่างๆ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนวิจัย โดยผู้สมัครต้องเสนอโครงการค้นคว้าวิจัยของตนเองแก่คณะอนุกรรมการฯโครงการดังล่าว

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสนับสนุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นิสิต นักศึกษาผู้มีสัญชาติไทย และลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรขั้นบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท/ปริญญาเอก) ใรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ/หรือเอกชนในประเทศไทย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร 1 ชุด และสำเนาใบสมัคร 1 ชุด ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

-สำเนาใบลงทะเบียนวิทยานิพนธ์

-เอกสารวินิจฉัยความสามารถทางวิชาการของผู้สมัครจากอาจารย์ที่ปรึกษา

-สำเนาโครงร่างวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จำนวน 3 ชุด

-รูปถ่ายครึ่งตัวขนาด1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์

 

ปิดรับสมัคร:

28 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.parliament.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ