สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 7 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของสำนักงานก.พ. รวม 7 อัตรา

โดยจะเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

– อัตราเงินเดือน 17,500-19,250 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 5 อัตรา

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

– อัตราเงินเดือน 11,500-12,650 บาท

– จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท)

เป็นผู้ที่ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

(1) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(2) สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

(3) สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ

(4) สาขาวิชารัฐศาสตร์

(5) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(6) สาขาวิชาการจัดการ

(7) สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการประเมินผลการศึกษา หรือทางการวัดผลการศึกษา

(8) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ

(9) สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ.

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด หรือ

2. อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาการตลาด

3. เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือสูงกว่า ของสำนักงาน ก.พ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://personnel-ocsc.job.thai.com

 

ปิดรับสมัคร:

25 พฤศจิกายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

https://personnel-ocsc.job.thai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ