ทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรับสมัครนักศึกษา โครงการทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)ภาค 1/2562 (เริ่มการศึกษา สิงหาคม 2562)

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. ค่าเล่าเรียนตามหลักสูตร

2. ค่าครองชีพรายเดือน ไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร เดือนละ 25,000 บาท

3. เงินสนับสนุนความก้าวหน้างานวิจัย เมื่อมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ใน Q1 หรือ Q2 ของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในฐานข้อมูล Scopus ที่ประกาศล่าสุดในวันที่ส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์ จะได้รับค่าครองชีพรายเดือนเพิ่มเติม อีก 1,000 บาท/เดือน/เรื่อง แต่ไม่เกินระยะเวลาที่กําหนดในหลักสูตร โดยผู้ได้รับทุนจะได้รับค่าครองชีพเพิ่มเติมในเดือนถัดไปหลังจากที่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์

4. เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการทําวิจัย 225,000 บาท ตามระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของหลักสูตรที่ผู้ได้รับทุนศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายที่ครอบคลุม อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ คลิก

5. ค่าใช้จ่ายกรณีทําวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศ 1 ครั้ง ไม่เกิน 12 เดือน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้ คลิก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนศึกษต่อระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับที่นี่

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. คุณสมบัติทั่วไป

-เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ประพฤติตนหรือเคยประพฤติตนเป็นที่เสื่อมเสีย

-เป็นผู้ที่พร้อมและยินดีที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

-เป็นผู้ที่สามารถศึกษาให้สําเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาการศึกษาสูงสุดของ หลักสูตรที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษา

-สามารถเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาได้

-สามารถลงนามในสัญญารับทุนการศึกษาพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพชรพระจอมเกล้าดุษฎีบัณฑิต (มจธ.-สวทช.)

-คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ กําหนด

 

2. คุณสมบัติด้านการศึกษา

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี หรือ

-ได้รับเกียรตินิยมอันดับสองในระดับปริญญาตรีและอยู่ใน 10% แรกของชั้น โดยมีหนังสือรับรองจากสํานักงานทะเบียนนักศึกษา หรือ

-มีผลการเรียนระดับปริญญาโทอยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 หรือ

-กรณีที่ไม่มีผลการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ถึง 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 ผู้สมัครต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

-ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่คาดว่าจะจบการศึกษาในระดับปริญญาโท และจะได้ลงนามสัญญาต่อเมื่อมีใบรับรองการจบการศึกษา

 

3. ผู้สมัครต้องสามารถแสดงออกถึงเหตุผลและความจําเป็น และความรู้ความเข้าใจในระดับที่น่าพอใจในสาขาวิชาที่จะทําวิทยานิพนธ์ โดยการประเมินจากการสอบสัมภาษณ์ และจากเรียงความที่เขียนด้วยตัวเอง (Statement of Purpose) ความยาวประมาณ 600 คํา

4. ผู้สมัครที่เคยทําวิทยานิพนธ์ หรือทําวิจัย หรือเลือกที่จะทําวิทยานิพนธ์ ภายใต้กลุ่มวิจัยที่มีผลงานหรือมีศักยภาพที่จะสร้างผลงานที่มีความหมายต่อเศรษฐกิจและสังคม จะไดัรับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองว่าเป็นผู้มีความมุ่งมั่นในการศึกษา/ทํางาน และมีเจตคติที่ดีจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่เคยควบคุมปริญญานิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ และผู้บังคับบัญชา (ในกรณีที่เคยทํางาน)

6. ผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่จะรับหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการรับทุน

7. ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการทํางานวิจัยและด้านวิชาการอื่นเพื่อสนับสนุนได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องทุนการศึกษาฯ (มจธ.-สวทช.)

2. ปฏิทินกำหนดการรับสมัคร (มจธ.-สวทช.)

3. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษสำหรับผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก

4. สมัครสอบภาษาอังกฤษ Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

5. หนังสือรับรองการสมัครเข้าศึกษาทุนการศึกษาฯ (มจธ.-สวทช.)

6. หนังสือให้คำรับรองเกี่ยวกับผู้สมัครเข้าศึกษา (บศ.2) จำนวน 2 ท่าน

7. บัญชีรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (มจธ.-สวทช.)

8. ช่องทางชำระเงินค่าสมัคร

8. วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

9. รายละเอียดหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ

 

วิธีการสมัคร:

วิธีการเข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

16 มิถุนายน 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

petchra.kmutt.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ