ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร สำหรับคัดเลือกสอบเข้ารอบ SU-TCAS 2564-2565/1/3

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ตระหนักถึงการนำองค์ความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ สำหรับการนำไปพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น ในกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

 

ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐมจัดกิจกรรม “ค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ ภาควิชาวิทยาการและวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในรอบ SU-TCAS 2564-2565/1/3 เพื่อสมัครบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564-2565 (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)”

โดยในค่ายนี้จะใช้สำหรับคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ และเป็นแนวทางในการพัฒนาแฟ้มสะสมผลงานสำหรับใช้ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ในอนาคต

 

 

คุณสมบัติ:

น้องๆ นักเรียนระดับชั้นม.5 – 6 เกรดเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3.00 (ม.4 เกรด 2 เทอม และ ม.5 เกรด 4 เทอม)

 

จำนวนที่เปิดรับ:

200 คน

 

ค่าสมัคร:

100 บาท (จ่ายตอนสมัคร)

 

หมดเขตรับสมัคร:

24 พฤศจิกายน 2020

 

วันที่จัดกิจกรรม:

– รอบที่ 1 : 28 พฤศจิกายน 2020

– รอบที่ 2 : 12 ธันวาคม 2020

(เลือกรอบใดรอบหนึ่ง)

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เฟซบุ๊กกิจกรรม

ไลน์กิจกรรม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ