ห้ามพลาด!! ประกวดภาพถ่ายหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” ชิงรางวัลจัดเต็ม

คุรุสภาขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมถ่ายทอดความรู้สึก และสะท้อนมุมมองที่สื่อถึงสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับศิษย์ โดยส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด ในหัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” เพื่อชิงเงินรางวัลรวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล หรือเกียรติบัตร

 

 

ประเภทของผู้ส่งผลงาน:

มี 4 ประเภท ดังนี้

1. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2. นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และอุดมศึกษา)

3. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้แก่ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์

4. ประชาชนทั่วไป

 

รางวัล:

รางวัลแต่ละประเภทประกอบด้วย

-รางวัลชนะเลิศ

-รองชนะเลิศอันดับ 1

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

-รางวัลชมเชย 3 รางวัล

 

เงื่อนไขการส่งผลงาน:

1. จะต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอลทุกประเภท Smart Phone Tablet หรือกล้องถ่ายรูปประเภทอื่นๆ และต้องเป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น

2. ภาพถ่ายจะต้องมีขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดลงบนกระดาษแข็งสีขาว ขนาด 16 x 22 นิ้ว เท่านั้น ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 12 ล้านพิกเซล และเป็นไฟล์ในแบบมาตรฐาน JPEG เท่านั้น โดยบันทึกลงแผ่นซีดี/ดีวีดี จำนวน 1 ชุด

3. ต้องอธิบายแนวคิดภาพผลงานโดยสังเขปและชื่อผลงาน พร้อมกรอกแบบฟอร์มกำกับผลงานที่กำหนดให้ชัดเจน 1 ภาพ/ 1 ใบ

4. สามารถส่งภาพถ่ายได้ไม่เกิน 5 ภาพ และส่งภาพถ่ายเข้าร่วมประกวดได้เพียงระดับเดียวเท่านั้น และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว เป็นต้น

 

เกณฑ์การพิจารณาตัดสิน:

พิจารณาจาก 5 องค์ประกอบ คือ

1. เนื้อหาของภาพ

2. ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

3. เทคนิคในการถ่ายภาพ

4. การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย

5. อารมณ์ของภาพ

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสมัครประกวดได้ที่ https://sites.google.com/view/khurusapha โดยส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ที่ สำนักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 128/1 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า “ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด” โดยถือวันประทับตราไปรษณียากรต้นทางเป็นสำคัญ

 

ปิดรับสมัคร:

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤศจิกายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายฯ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2282 3153 และ 0 2281 4843

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ