สวท. รับสมัคร ‘พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา’ ในเขตกรุงเทพมหานคร

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสวท. เป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินงานด้านการเผยแพร่ แนะนำ ให้คำปรึกษา ให้ความรู้ และการฝึกอบรม ตลอดจนให้บริการในด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่กลุ่มชนและประชาชนทั่วไป)

ซึ่งขณะนี้ สวท. กำลังเปิดรับสมัครงานตำแหน่ง ‘พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา’ เพื่อปฏิบัติงาน ณ คลินิกเวชกรรม สวท ในเขตกรุงเทพมหานคร รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

ปฏิบัติงานด้านการพยาบาล ให้การพยาบาลดูแลคนไข้ที่มารับบริการที่คลินิก เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา ให้การรักษาภายใต้คําสั่งของแพทย์

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร:

1. วุฒิปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และผดุงครรภ์ ชั้น 1

2. มีความรู้ด้านอนามัยการเจริญพันธุ์และการวางแผนครอบครัว

3. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

4. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี

5. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

6. หากมีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ:

1. เตรียมอุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือแพทย์ให้พร้อม เช่น จัดซื้อ เบิก-จ่าย ตรวจสภาพอุปกรณ์การแพทย์ให้พร้อมใช้งานได้ทันที

2. งานเวชระเบียน ทําประวัติคนไข้ บันทึกสิ่งผิดปกติรายงานแพทย์

3. ให้การปรึกษาเรื่องอนามัยการเจริญพันธุ์และวางแผนครอบครัว / ให้บริการคุมกําเนิด

4. เป็นผู้ช่วยแพทย์ในการตรวจรักษา

5. ติดต่อประสานงานกับองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีลักษณะงานที่คล้ายคลึงกัน

6. ส่งต่อคนไข้และติดตามผลการรักษา

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ:

ประกันสังคม, ประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่ม, ค่าครองชีพ, ค่ารักษาพยาบาล

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่

– หรือส่งจดหมายสมัครงานพร้อมหลักฐานการศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป สําเนาทะเบียนบ้านสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน ประวัติส่วนตัว ระบุตําแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่ต้องการ มายัง สมาคมวางแผนครอบครัวแห่ง ประเทศไทยฯ เลขที่ 8 ซอยวิภาวดีรังสิต 44 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– หลักฐานการศึกษา

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป

– สําเนาทะเบียนบ้าน

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

– ประวัติส่วนตัว

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ติดต่อคุณยงยุทธ โทรศัพท์ 0-2941-2320 ต่อ 135

– หรือทาง E-mail: a.ppatbkk@gmail.com, Yongyuth26@gmail.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ