สวก. แจกทุนวิจัยโครงการ ‘ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร’

สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. เป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจ ที่สําคัญคือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคลากรวิจัยด้านการเกษตร

สวก. จึงมีความประสงค์จะดําเนินการรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย โครงการ “ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร” ประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียด การประกาศรับสมัคร ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนทุนวิจัยระดับปริญญาโท โครงการละไม่เกิน 150,000 บาท และระดับปริญญาเอก โครงการละไม่เกิน 300,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สําหรับผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก จํานวน 30 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้กําลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง และรวมถึงสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

– โครงร่างวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับทุน ต้องได้รับการอนุมัติจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดที่ผู้เสนอขอรับทุนกําลังศึกษาอยู่

– ไม่เป็นผู้ได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยเดียวกันจากแหล่งทุนอื่นมาก่อน

– อาจารย์ที่ปรึกษาต้องไม่ติดค้างงานวิจัยในระบบ NRMS ปี 2553 – 2560

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้เสนอขอรับทุนสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th>> ทุนศึกษา/อบรม>>ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา>>โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจําปี 2563 โดยผู้สมัครจะต้องมีบัญชี Gmail เช่น [email protected] เพื่อใช้ในการเข้าระบบสมัครขอรับทุน และผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

– ยื่นเอกสารประกอบการขอรับทุนได้ด้วยตนเองที่ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

– ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/61 ถนน พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “(สมัครทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร)”

 

ปิดรับสมัคร:

31 มกราคม 2563 หากสมัครหลังวันดังกล่าวทาง สวก. จะไม่ให้สิทธิ์สมัครขอรับทุน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

arda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ