คอร์สออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ หัวข้อ “Practical Data Analytics Using Rapid Miner”

“Practical Data Analytics Using Rapid Miner” คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากจุฬาฯ แถมเรียนจบยังได้รับประกาศนียบัตรอีกด้วย

โดยในวิชานี้จะศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งจะเน้นที่การปฏิบัติ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ดังนั้นผู้เรียนจะได้ปฏิบัติผ่านโปรแกรม Rapid Miner เนื้อหาจะเน้นที่งานพื้นฐานที่สำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) การทำนายข้อมูล (Prediction) ทั้งในรูปแบบของ Classification และ Regression การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering)

 

 

รายละเอียดคอร์สออนไลน์:

-เริ่มลงทะเบียน 11 มีนาคม 2562

-สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2562

-ประกอบด้วยเนื้อหา 6 บทเรียน

-กลุ่มเป้าหมายคือนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 4,000 คน

 

วัตถุประสงค์:

– เพื่อเข้าใจประเภทต่างๆ ของศาสตร์ในการวิเคราะห์ข้อมูล

– เพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล Rapid Miner

– เพื่อให้สามารถนำโปรแกรม Rapid Miner มาประยุกต์ใช้งานประเภทต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล

– เพื่อสามารถนำโปรแกรม Rapid Miner มาประยุกต์ปฏิบัติในกรณีศึกษาต่างๆ ได้

 

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา:

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

 

อาจารย์ผู้สอน:

ผศ.ดร.พีรพล เวทีกูล

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ mooc.chula.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mooc.chula.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ