ทุนปริญญาโท & เอก สนับสนุนค่าเรียน + ค่าครองชีพตลอดหลักสูตร ที่ มอ. หาดใหญ่

มหาวิทยาลัยในประเทศไทยเองก็มีทุนการศึกษาสนับสนุนนักศึกษามากมาย เช่นเดียวกับทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยเป็นทุนการศึกษาถึง 7 ทุนด้วยกัน สนับสนุนทั้งค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อทำวิจัยที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ (CERB) รายละเอียดทุนเพิ่มเติมดังนี้

 

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก หลักสูตรชีวเคมี ในสาขาดังนี้

– สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

– สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

♦ ระดับปริญญาโท จำนวน 5 ทุน

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา 4 ภาคการศึกษา

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 5,000 บาท/เดือน

 

♦ ระดับปริญญาเอก จำนวน 2 ทุน

– ค่าธรรมเนียมการศึกษา 6 – 10 ภาคการศึกษา

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 8,000 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

♦ ผู้สมัครระดับปริญญาโท

– ต้องจบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ผ่านการเรียนรายวิชาชีวเคมี (เกรดไม่ต่ำกว่า B)

– เกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 2.75 ขึ้นไป

 

♦ ผู้สมัครระดับปริญญาเอก

– ต้องจบปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ผ่านการเรียนรายวิชาชีวเคมี (เกรดไม่ต่ำกว่า B+)

– เกรดเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป หรืออยู่ใน 10% แรกของชั้นปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– Transcript

 

วิธีการสมัคร:

ส่ง CV และ Transcript ได้ที่ อาจารย์ ฐณะวัฒน์ พิทักษ์พรปรีชา ทางอีเมล Thanawat.psu@gmail.com

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ติดต่อทางไลน์ได้ตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ