มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อรับ ‘ทุนเรียนต่อในประเทศ’ หมดเขต 10 ก.ค. นี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับทุนศึกษาต่อภายในประเทศ ประจำปี 2561 โดยมีกำหนดระยะเวลาให้ทุน 2 ประเภทได้แก่ ทุนระดับปริญญาโท-เอก (ต่อเนื่อง) กำหนดระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 5 ปี และทุนระดับปริญญาเอก กำหนดระยะเวลาให้ทุนไม่เกิน 4 ปี

รายละเอียด และหลักเกณฑ์การพิจารณาทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท และเอก จำนวน 3 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อไปนี้

-ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่มหาวิทยาลัยที่ศึกษาต่อเรียกเก็บ

-ค่าสืบค้นวิทยานิพนธ์ เหมาจ่าย 10,000 บาท ให้เบิกจ่ายได้เมื่อมีหลักฐานการได้รับอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์

-ค่าใช้จ่ายประจำเดือน ป.โท เดือนละ 9,000 บาท และป.เอก เดือนละ 9,000 บาท

-ค่าหนังสือปีละ 10,000 บาท

-ผู้รับทุนปริญญาเอก ที่หลักสูตรกำหนดให้ทำวิจัยร่วมในต่างประเทศ หรือฝึกปฏิบัติในต่างประเทศ ให้นำอัตราการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศมาให้ใช้โดยอนุโลม

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญาโท หรือปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

อ่านคุณสมับติผู้มีสิทธิสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ตามรายละเอียดที่ระบุไว้

 

ปิดรับสมัคร:

10 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Faculty of Liberal Arts, KMITL

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ