สวก. แจกทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 12 ทุน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประกาศให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2563 เป็นทุนที่รับสมัครประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 12 ทุน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยด้านการเกษตร มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่าง

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนผลงานวิจัย ดังนี้

– ค่าพาหนะเดินทาง

– ค่าลงทะเบียนตามที่จ่ายจริง

– ค่าเช่าที่พักตามที่จ่ายจริง

– ค่าเบี้ยเลี้ยง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นข้าราชการสังกัตภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยผลงานวิจัยที่จะไปนําเสนอต้องได้การรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

– เป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. จะต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยผลงานวิจัยที่จะไปนําเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยที่ได้จากโครงการฯ ดังกล่าว และผลงานวิจัยต้องอยู่ระหว่าง การดําเนินงานวิจัยของโครงการนั้นๆ หรือ เป็นผลงานวิจัยที่โครงการสิ้นสุดแล้วไม่เกิน 3 ปี (นับแต่วันสิ้นสุดส่ง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์) ทั้งนี้ หากผู้ขอรับทุนเป็นผู้ร่วมวิจัยจะต้องมีหลักฐานรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยนั้นๆ ด้วย

– เป็นนักวิจัยจากหน่วยงานของรัฐที่มิใช่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมิใช่ สถาบันการศึกษา โดยผลงานที่จะไปนําเสนอต้องเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในด้านเกษตร และเป็นงานวิจัยที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างชัดเจน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สามารถนําไปใช้ ประโยชน์ได้

– ต้องไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษา การลาฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ในช่วงเวลาที่เสนอขอรับทุน และช่วงเวลาเดินทางไปนําเสนอผลงานวิจัย

– ผู้มีสิทธิขอรับทุนได้จะต้องไม่รับทุนในช่วงระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่สิ้นสุดการรับ ทุนนําเสนอผลงานวิจัยในปีที่ผ่านมา และรับทุนติดต่อกันไม่เกิน 3 ครั้ง

– ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นชื่อแรกในบทคัดย่อ และเป็นผู้นําเสนอผลงานวิจัยด้วยตนเอง

– กรณีผู้ขอรับทุนได้รับทุนในการเดินทางไปเสนอผลงานวิจัยในครั้งนี้จากแหล่งทุนอื่น ผู้ขอรับทุนต้องระบุชื่อทุนเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา หากทราบภายหลัง สวก. มีสิทธิเรียกทุนคืนได้

– การเสนอผลงานวิจัยที่ขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นการเสนอผลงานวิจัยในการประชุมทางวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ มีระบบการตรวจสอบผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer review) ที่ชัดเจน มีกําหนดการจัดการประชุมที่แน่นอน และมีการจัดเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง หรือมีชื่อเสียงใน สาขาวิชานั้นๆ และผลงานวิจัยที่จะไปนําเสนอต้องใต้การตอบรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ผลงานวิจัยที่จะไป นําเสนอต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลการสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สวก. www.arda.or.th >> ทุนศึกษา/อบรม >> ทุนนําเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ >> สมัครทุนผ่านระบบ PDMS โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครในระบบ และ ยื่นเอกสาร การสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด หรือกรณีเป็นนักวิจัยอิสระ (ไม่มีต้นสังกัด) ซึ่งได้รับทุนโครงการวิจัย จาก สวก. ต้องยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหัวหน้าโครงการ

การยื่นเอกสารการสมัคร สามารถยื่นได้ด้วยตนเอง ณ สํานักงานพัฒนาการวิจัย การเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ 2003/63 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 3000 หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS โดยผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและรับรองสําเนาในเอกสาร ประกอบการสมัครทุกฉบับแล้วส่งเอกสารมายังสํานักงานฯ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนกําหนดวันเดินทาง ไปนําเสนอผลงานวิจัย

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

arda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ