มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น แจกทุนคณะทันตแพทยศาสตร์ รวมมูลค่า 1,2000,000 บาท

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเข้าศึกษาในคณะทันตแพทยศาสตร์

โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ทั้งนี้สำาหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ จะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนค่าเล่าเรียน 100,000 บาท/เทอม รวมมูลค่า 1,2000,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์ หรือเทียบเท่า ผู้สำเร็จจากโรงเรียนหรือหลักสูตรนานาชาติต้องสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร์ เกรด 12 มีผลสอบ IGCSE/GCSE 5 วิชา หรือผลสอบ IB STANDARD LEVEL และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรเข้ารับศึกษา

– ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.00 ขึ้นไป

– กรณีที่เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาให้นำใบแสดงผลการเรียนของคณะหรือสาขาวิชาที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่มาด้วยเพื่อประกอบการพิจารณา

– ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียร้ายแรง

– ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

– ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ยื่นเกรด GPAX, แฟ้มสะสมผลงาน, สัมภาษณ์ทราบผลทันที

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านระบบออนไลน์ทาง https://bit.ly/2mdQVs7

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Facebook @มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น โควตารับตรง

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ชั้น 1 อาคารทันตแพทยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทรศัพท์ 085-820-8833 , 087-797-1963 , 02-563-5252 ต่อ 5027

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ