พสวท. แจกทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ปริญญาโท และปริญญาเอกกว่า 35 ทุน!

โครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีทุนการศึกษาให้นิสิต และนักศึกษาทุกคน

โดยเฉพาะผู้ที่สนใจศึกษาต่อต่างประเทศในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก 15 ทุน และระดับปริญญาเอก 20 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ธรณีวิทยา และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เฉพาะทุนระดับปริญญาเอก)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ทุนระดับปริญญาโท-เอก ศึกษาต่างประเทศ

– เป็นนิสิต นักศึกษาทุน พสวท. ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่จะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จนถึงปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL IBT 61 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS (Academic) 5.0 คะแนนขึ้นไป

 

2. ทุนระดับปริญญาเอก ศึกษาต่างประเทศ

– เป็นนิสิต นักศึกษา พสวท. ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 2 3 หรือ 4 ที่คาดว่าจะสําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 หรือ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วไม่เกิน 1 ปี หรือ กําลัง ศึกษาระดับปริญญาเอก ไม่เกินชั้นปีที่ 1 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 จนถึง ปัจจุบันไม่ต่ำากว่า 3.50 ไม่นับรวมวิชาสัมมนาและวิทยานิพนธ์

– มีผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP 500 คะแนนขึ้นไปหรือ TOEFL iBT 61 คะแนนขึ้นไปหรือ IELTS (Academic) 5.0 คะแนนขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูเอกสารประกอบการสมัครได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

รับสมัครสอบตั้งแต่วันที่ 2 – 23 ธันวาคม 2562 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://dpst.ipst.ac.th และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง และครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อ แล้วยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน แบบด่วนพิเศษไปยัง ฝ่าย พสวท. (กิจกรรมรับสมัครทุนปริญญาโท-เอก/ปริญญาเอก ต่างประเทศ) สถาบัน ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เลขที่ 924 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 โดยจะยึดถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมาย เป็นสําคัญ

 

ปิดรับสมัคร:

23 ธันวาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

http://dpst.ipst.ac.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ