กองทัพอากาศรับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ ตั้งแต่ระดับปวช. – ป.โท กว่า 908 อัตรา!

กองทัพอากาศเปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 จำนวน 908 อัตรา! โดยแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิปริญญาโท/ตรี) จำนวน 90 อัตรา และต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (คุณวุฒิ ปวส./ปวช./มัธยมศึกษาตอนปลาย ) จำนวน 818 อัตรา

โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตช่องทางเดียวเท่านั้นที่เว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จํานวน 90 อัตรา โดยมีคุณวุฒิปริญญาและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ก ดังนี้

– คุณวุฒิปริญญาโท 3 อัตรา

– คุณวุฒิปริญญาตรี จำนน 87 อัตรา

2. บรรจุเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จํานวน 818 อัตรา โดยมีคุณวุฒิต่ํากว่าปริญญาตรีและสาขาวิชาที่กําหนด ตามผนวก ข ดังนี้

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 438 อัตรา

– คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 367 อัตรา

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ:

– มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

– มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกาย เหมาะสมแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2540)

– มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร ยกเว้นในรหัสตำแหน่งที่กําหนดคุณสมบัติ เพิ่มเติมเป็นอย่างอื่น

– ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

– ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

– ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ

– ไม่เป็นผู้ที่ตาบอดสี

– ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์

– ไม่เป็นผู้ที่ขัดกับข้อกําหนดเกี่ยวกับรอยสักบนร่างกาย

 

การสมัครสอบ:

– รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ทางเว็บไซต์ www.rtaf-recruit.com ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

– ดําเนินการสมัครตามขั้นตอนที่กําหนด กรอกข้อมูลลงในใบสมัคร Online ด้วยตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน แล้วพิมพ์ใบชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบลงในกระดาษ A4 สีขาว

– นำใบชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบไปชําระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วเท่านั้น

– ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบอัตราเดียวกันทั่วประเทศ จํานวน 385 บาท ประกอบด้วยค่าสมัครสอบ 370 บาท ค่าธรรมเนียมบริการของเคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท โดยเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

– สามารถทําการพิมพ์บัตรประจําตัวสอบรอบแรกลงในกระดาษ A4 สีขาว ที่ระบุเลขประจําตัวสอบ กําหนดการ สถานที่สอบ และที่นั่งสอบ ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ผู้สมัครสอบจะมีที่นั่งเข้าสอบก็ต่อเมื่อชําระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ และคณะกรรมการออกเลขประจําตัวสอบให้แล้วเท่านั้น

 

หมดเขตรับสมัคร:

24 กุมภาพันธ์ 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

rtaf-recruit

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ