‘โครงการทุนเพชรสุนันทา’ แจกทุนลดค่าเล่าเรียนระดับป.ตรีกว่า 4 ปีถึง 27 ทุน!

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติ ในหลักสูตร 4 ปี เพื่อเข้ารับโครงการทุนเพชรสุนันทา

ซึ่งเป็นทุนจำนวนกว่า 30,000 บาท / คน / ปี เป็นจำนวนกว่า 27 ทุนในหลากหลายสาขาวิชา สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าหน่วยกิต คิดเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท / คน / ปี ทุนการศึกษาไม่มีข้อผูกพัน และมหาวิทยาลัยฯ อาจคัดเลือกให้นักศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเพื่อบรรจุเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสาขาวิชา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนจำนวน 27 ทุนในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ในสาขาวิชาดังนี้

– คณะครุศาสตร์

– คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

– คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– คณะศิลปกรรมศาสตร์

– คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

– คณะวิทยาการจัดการ

– วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

– วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

– วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญ (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.25 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และวิทยาลัยสหเวชศาสตร์

– เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ไม่รับเทียบเท่า) ซึ่งมีผลการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงปีที่ 6 (ภาคเรียนที่ 1) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ของผู้สมัครคัดเลือกเข้าโครงการทุนเพชรสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์สาขาวิชาจิตรกรรม สาขาวิชาศิลปะการแสดง(นาฏศิลป์ไทย) และสาขาวิชาศิลปะการแสดง (ศิลปะการละคร)

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อ หรือโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

– เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียรและมีความประพฤติดีและมีบุคลิกภาพดี

– เป็นผู้ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จนจบหลักสูตร

– เป็นผู้ที่ไม่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาระบบ Clearing-house ในรอบอื่นๆ หากตรวจสอบแล้วไม่ปฏิบัติตามมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คัดชื่อออกจากการสอบคัดเลือก

– ไม่เป็นภิกษุสามเณรในพุทธศาสนา หรือนักบวชในศาสนาอื่น

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆ หรือไม่เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ จำนวน 350 บาท ค่าธรรมเนียม 10 – 15 บาท)

– กรณีผู้สมัครที่มีความพิการ หากมีความประสงค์ที่จะสมัครในคณะ/สาขาวิชา ตามรายละเอียดในประกาศรับสมัครให้ติดต่อโดยตรงกับคณะ/สาขาวิชานั้นๆ ถ้าสาขายินดีรับพิจารณาผู้สมัครต้องทำหนังสือแจ้งว่าผู้จะสมัครในสาขาวิชาอะไร มีความพิการด้านใด ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม พ.ศ. 2563 ไปยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองบริการการศึกษา ฝ่ายรับเข้าศึกษาอาคารสำนักงานอธิการบดีชั้น 3 เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้จัดเตรียมความพร้อมในการจัดสอบให้กับผู้สมัคร

– ทั้งนี้ ผู้สมัครทั่วไปสามารถสมัครออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ http://admission.ssru.ac.th/ (ผู้สมัครต้องเข้าไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ TCAS ที่ https://student.mytcas.com/th) กรณีที่ผู้สมัครไม่ได้ทำการลงทะเบียนในระบบ TCAS จะไม่มีรหัสในการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

2. เลือกที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” กรอกข้อมูล เลขบัตรประชน และ วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ตรงกับบัตรประชาชนของผู้สมัคร

3. เลือกที่เมนู สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 Quota (ประเภทโครงการทุนเพชรสุนันทา) คลิกที่เมนู “สมัคร”

4. ศึกษารายละเอียด ประกาศและระเบียบการรับสมัคร ให้เข้าใจก่อนทำการสมัครศึกษารายละเอียดต่างๆ แล้วเมื่อต้องการสมัคร ให้คลิกปุ่ม “ยอมรับเงื่อนไข” เพื่อกรอกใบสมัคร

5. ให้ผู้สมัครทำการ คีย์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร ที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ซึ่งผู้สมัครจะต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นคลิกที่ปุ่ม บันทึก เพื่อยืนยันข้อมูลใบสมัคร หน้าจอจะปรากฏเมนู “พิมพ์ใบสมัครเพื่อไปชำระเงิน”

 

ปิดรับสมัคร:

23 มีนาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

http://admission.ssru.ac.th/

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ