RTG Fellowship ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทและเอก

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย Asian Institute of Technology (AIT) จังหวัดปทุมธานี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา

โดยมีทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทย (RTG Fellowship) ให้แก่บุคคลที่สนใจเพื่อรับการคัดเลือกทุนการศึกษา รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนอุดหนุนการศึกษาของรัฐบาลไทยนี้ครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าลงทะเบียน ไม่รวมค่าที่พักและค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการการเตรียมความพร้อมบรรเทาและจัดการภัยพิบัติ ของสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักวิชาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการพัฒนา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย

2. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่ AIT กำหนด

3. ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

4. สำหรับผู้สมัครขอรับทุนในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ ต้องมีประสบการณ์การทำงานในด้านที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครขอรับทุนผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.ait.ac.th

 

ปิดรับสมัคร:

20 กรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ait.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ