มธ. เปิดรับสมัครทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ถือเป็นหนึ่งในสายงานยอดนิยมที่ตลาดงานต้องการอย่างมากทั่วโลก และข่าวดี! มีทุนที่น่าสนใจกำลังเปิดรับสมัครค่ะ

ด้วย ในปีการศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

คุณสมบัติ:

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับทุนต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 22, 23 และมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางสาธารณสุขหรือสุขภาพหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ

– ต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

– มีผลการทดสอบ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 สำหรับ Paper Based หรือไม่ต่ำกว่า 213 สำหรับ computer-based หรือไม่ต่ำกว่า 79 สำหรับ Internet Based หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 6.5 หรือผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 ทั้งนี้ ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร กรณีผู้สมัครที่มีผลการทดสอบดังกล่าว จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องสอบภาษาต่างประเทศเพื่อสำเร็จการศึกษา

– กรณีที่มีผลการทดสอบไม่เป็นไปตามข้อ กำหนด ต้องมีผลการทดสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ TOEFL ไม่ต่ากว่า 500 สำหรับ Paper Based หรือไม่ต่ำกว่า 173 สาหรับ computer-based หรือไม่ต่ำกว่า 61 สำหรับ Internet Based หรือผลสอบ IELTS ไม่ต่ำกว่า 6.0 หรือผลสอบ TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 ทั้งนี้ ผลคะแนนจะต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ มีอำนาจในการพิจารณาผู้สมัครเป็นรายๆ ไป

 

วิธีสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์ที่นี่

 

หมดเขตรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

ทุนอุดหนุนค่าเล่าเรียน มธ. 2021

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ