ทุนการศึกษาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ประจำปีการศึกษา 2563

องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะเปิดรับสมัคร บุตรทหารผ่านศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4 เพื่อดําเนินการสอบชิงทุนการศึกษา ขององค์การฯ ประจําปีการศึกษา 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

เงินทุนละ 10,000.- บาท ต่อปีการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจนสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทหารผ่านศึกนอกประจําการ บัตรชั้นที่ 2 บัตรชั้นที่ 3 และบัตรชั้นที่ 4

2. กําลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

3. มีอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ ในขณะที่ยื่นคําร้องขอรับทุน

4. มีความประพฤติดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. สําเนาบัตรประจําตัวทหารผ่านศึกนอกประจําการ

2. สําเนาสูติบัตรของผู้สมัคร

3. สําเนาทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบัน (บิดา มารดา และบุตร)

4. สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีชื่อ – นามสกุล ไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร)

5. สําเนาใบสําคัญการสมรส หรือใบสําคัญการหย่า หรือหนังสือรับรองบุตร

6. รูปถ่ายของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)

7. หนังสือรับรองการเป็นนักเรียน (กสก.2)

8. หนังสือรับรองผลการศึกษาและความประพฤติ (กสก.7) หรือสําเนาใบรายงาน ผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

 

วิธีการสมัคร:

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่แผนกสงเคราะห์การศึกษา กองสวัสดิการ ฝ่ายสวัสดิการสงเคราะห์ องค์การฯ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในเขตภูมิลำเนา

 

ปิดรับสมัคร:

24 มกราคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ประกาศรับสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ