กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ทุนเรียนต่อต่างประเทศกว่า 85 ทุน

รีบเลย!! สำหรับน้องๆ ที่อยากเรียนต่อด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยขณะนี้ทางสํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจําปี 2562 (ทุนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เรียนต่อต่างประเทศตามที่โครงการจัดไว้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 85 ทุน

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าใช้จ่ายเตรียมตัวก่อนเดินทาง

– ค่าใช้จ่ายรายเดือน

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหนังสือและอุปกรณ์ต่างๆ

– ค่าคอมพิวเตอร์

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

-ผู้ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในกระทรวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาในการรับทุน

-กรณีที่ผู้ได้รับทุนไม่เข้าปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของทางราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากจะชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่า ของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

คุณสมบัติทั่วไป:

-ผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 20 ปี นับถึงวันที่ 24 กันยายน 2561

-กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายของหลักสูตรม.ปลาย ปีการศึกษา 2561 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือหลักสูตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองว่าเทียบเท่า โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 3.50 และเมื่อสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว จะต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.50 (ในระบบการวัดผลที่คิดคะแนนให้ A=4, B=3, C=2, D=1 หรือ F=0)

**แต่หากผู้สมัครที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกภาคไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้ที่มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กำหนดไว้

– ไม่อยู่ในระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใดๆ

-ผู้สมัครสอบผู้ใดไม่มีคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม ไม่มีสิทธิเข้าสอบหรือได้รับทุน

 

วิธีการสมัคร:

ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ของก.พ. www.ocsc.go.th , scholar2.ocsc.go.th และเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ stscholar.nstda.or.th และพิมพ์แบบฟอร์มได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

 

กำหนดการรับสมัคร:

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กันยายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

stscholar.nstda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ