เปิดรับสมัครข้าราชการทุนประจำปี 2561 โดยสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน เปิดรับสมัครข้าราชการทุนรุ่นที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยภาษาจีน เขตจี๋เหม่ย เมืองเซียะเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งทำการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 สิงหาคม 2562

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มหาวิทยาลัยหัวเฉียว สาธารณรัฐประชาชนจีน สนับสนุนทุนต่อไปนี้

-มอบในส่วนค่าเทอมเป็นเวลา 1 ปี จำนวน 15,000 หยวน/ทุน (ประมาณ 74,000 บาท)

-ค่าที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 1 ปี พักห้องล่ะ 2 คน จำนวนทุน 5,600 หยวน/ทุน (ประมาณ 27,000 บาท)

-ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ากิจกรรม ค่าจ้างอาจารย์ดูแล ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ทั้งนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบในส่วนที่เหลือ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

-ชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี

-มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับอนุปริญญา หรือ เทียบเท่า

-มีพื้นฐานภาษาจีน (ให้แนบใบประกาศหรือหลักฐานยืนยันหากผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งหากท่านใดไม่มีหลักฐานสามารถลงเรียนหลักสูตรระยะสั้นแล้วนำใบรับรองมายื่นในวันสัมภาษณ์ได้)

-เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซียะเหมิน ประเทศจีน ระหว่างเดือนกันยายน 2561 ถึง เดือนสิงหาคม 2562

-ได้รับการรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดให้ไปศึกษาต่อได้ในระเวลา 1 ปี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ประวัติส่วนตัว

-วุฒิการศึกษาสูงสุด

-หนังสือรับรองการทำงาน

-สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน

-รูปถ่าย 2 นิ้ว 5 ใบ

-สำเนาหนังสือเดินทาง

-สำเนาใบประกาศหรือหลักฐานรับรองการอบรวมหลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มการขอรับทุน ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

10 เมษายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.thaizhong.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ