ห้ามพลาด!! ทุนฝึกอบรมที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 จากรัฐบาลโมร็อกโก จำนวน 6 ทุน

กระทรวงศึกษาธิการได้หารือเกี่ยวกับการพัฒนาอิหม่ามและครูสอนศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐบาลโมร็อกโก และต่อมารัฐบาลโมร็อกโกได้มอบทุนการฝึกอบรมอิหม่ามให้แก่รัฐบาลไทย จำนวน 6 ทุน

เพื่อเข้ารับการอบรม ณ สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 โดยผู้สมัครจะต้องเป็นอิหม่าม หรือบุคคลที่สนใจจะเป็นอิหม่าม ต้องมีความตั้งใจฝึกอบรม มีความประพฤติดี มีสุขภาพแข็งแรง มีความสามารถท่องจำอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี

ในการนี้ กระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับทุนฝึกอบรมดังกล่าว จึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัคร ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

1. บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศไป – กลับ กรุงเทพ ฯ – ราชอาณาจักรโมร็อกโก ปีละ 1 ครั้ง

2. ที่พักและอาหารระหว่างการอบรม

3. ค่าประกันสุขภาพ

4. ค่าใช้จ่ายรายเดือน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนสำหรับฝึกอบรมที่สถาบันโมฮัมเหม็ดที่ 6 ณ ราชอาณาจักรโมร็อกโก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร

รายละเอียดประกาศ

 

หลักฐานการสมัคร มีดังนี้

1. เป็นผู้มีสัญญาติไทย

2. เป็นอิหม่าม คอเต็บ บีหลั่น ประจำมัสยิด หรือครูสอนศาสนาอิสลามในสถาบันการศึกษาอยู่ในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และอำเภอสะบ้าย้อย เทพา จะนะ และนาทวี จังหวัดสงขลา

3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 50 ปี

4. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือซานาวี หรือเทียบเท่า

5. มีความรู้ ความสามารถด้านภาษาอาหรับในระดับดี – ดีมาก

6. มีความสามารถในการท่อง และจดจำอัลกุรอานได้เป็นอย่างดี

7. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือในชุมชน

8. เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมในต่างประเทศ

9. เป็นผู้ไม่มีประวัติเสื่อมเสีย หรือประวัติอาชญากรรม

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครขอรับทุน (ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง)

2. สำเนาใบประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับสูงสุด

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียนในระดับสูงสุด

4. สำเนาทะเบียนบ้าน

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สำเนาหนังสือเดินทาง

7. ใบรับรองแพทย์ รับรองปลอดจากโรคติดต่อร้ายแรงทุกชนิด (ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ)

8. หนังสือรับรองจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด หรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงานของสถานศึกษา (กรณีเป็นครูสอนศาสนาในโรงเรียน)

9. หนังสือรับรองความประพฤติ (ออกโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาการพิจารณา อนุมัติภายใน 30 วันทำการ)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาดังกล่าว ขอให้จัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศึกษาธิการส่วนหน้า) พื้นที่ในค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

* เอกสารจะต้องไปถึงศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือประทับตราลงทะเบียนวันที่ของไปรษณีย์ ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-7342-0360 หลักเกณฑ์การคัดเลือก เป็นไปตามที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ กำหนด

* การตัดสินของคณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ปิดรับสมัคร:

30 สิงหาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ