ทุนการศึกษา UBC International Leader of Tomorrow Award เรียนประเทศแคนาดา

มหาวิทยาลัย British Columbia หรือ UBC เป็น 1 ใน 3 ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศแคนาดา และยังติดอันดับ 1 ใน 50 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก

มี 2 วิทยาเขต คือวิทยาเขต Vancouver  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีกว่า 39,000 คน และวิทยาเขต Okanagan มีจำนวนนักศึกษา 8,300 คนใน 8 คณะและสถาบัน นอกจากทั้งสองวิทยาเขตแล้ว UBC ยังมีศูนย์ประชุมในใจกลางเมืองแวนคูเวอร์ และศูนย์วิจัยเฉพาะทางอีกมากมาย

International Leader of Tomorrow Award เป็นที่ยอมรับในหมู่นักศึกษาระดับปริญญาตรีในระดับสากลที่แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีทักษะการเป็นผู้นำ การมีส่วนร่วมในกิจการนักศึกษาและบริการชุมชนที่ได้รับการยอมรับในด้านความพยายามที่จะพัฒนา เช่น ด้านศิลปะการแสดง การกีฬา การโต้วาที การเขียนเชิงสร้างสรรค์ หรือการแข่งขันด้านวิชาการ และการสอบ

 

 

ทุนการศึกษา:

– ไม่ระบุจำนวนทุน เข้าศึกษาที่ มหาวิทยาลัย British Columbia

– ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จะได้รับเงินสนับสนุนตามความจำเป็น โดยคิดจาดค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพที่ต้องจ่าย หักลบกับจำนวนเงินที่ทางครอบครัวของผู้รับทุนสามารถจ่ายได้ในแต่ละปี โดยจะประเมินจากหลักฐานและข้อมูลทางการเงินที่คุณและครอบครัวของคุณได้ระบุไว้

– ทุนการศึกษานี้สามารถต่ออายุได้อีกเป็นเวลา 3 ปีหรือจนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วแต่ว่าจำนวนใดจะน้อยกว่า คุณอาจได้รับการต่อระยะเวลาของทุนหากมีผลการเรียนที่โดดเด่นในระดับที่คณาจารย์ของคณะที่เข้าศึกษาพึงพอใจ

– โปรดแสดงหลักฐานความต้องการความช่วยเหลือด้านการเงินและรักษาใบอนุญาตการศึกษาของในประเทศแคนาดา (วีซ่านักเรียน)อยู่เสมอ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเริ่มต้นที่ 2018

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องได้รับการเสนอชื่อจากโรงเรียนมัธยมที่กำลังศึกษา หรือจากสถาบันที่กำลังจะเข้าไปศึกษา หรือเพิ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาการมอบทุนการศึกษาจำเป้นต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้:

– สมัครเรียนในระดับปริญญาตรีเป็นครั้งแรก

– ได้รับการตอบรับจากหลักสูตรการเรียนแรกที่เลือกสมัครเรียน รวมถึงการเข้าทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในสถาบันภาษาอังกฤษของ UBC

– มีประวัติทางการศึกษาที่ดีเยี่ยม (อย่างน้อยค่าเฉลี่ย ”  A ” หรือเทียบเท่า)

– เป็นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมืองหรือเป็นผู้พำนักถาวรในประเทศแคนาดา และผู้ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต้องมีใบอนุญาตการศึกษาของแคนาดา (วีซ่า)

– แสดงหลักฐานความต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเข้าศึกษาใน UBC

เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีสาขาที่เปิดสอนใน UBC จากโรงเรียนมัธยมศึกษาวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 พฤศจิกายน  / 1 ตุลาคม 2017 (ประจำปี)

 

วิธีการสมัคร:

เมื่อคุณได้รับการยืนยันจากโรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยของคุณแล้ว โดยยึดวันที่ที่ประทับตราไปรษณีย์ภายใน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2017

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครออนไลน์สำหรับการเข้าศึกษาต่อใน UBC ภายใน วันที่ 1 ธันวาคม 2017 และจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการรับเข้าเรียนภาษาอังกฤษของ UBC ภายใน วันที่ 31 มกราคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

แบบฟอร์มการสมัครและรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสมัครทุนการศึกษานี้

ทุนการศึกษาที่เกี่ยวข้อง: รายชื่อ ทุนการศึกษาในแคนาดาสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ