คปภ. ให้ทุนการศึกษาสำหรับบุคคลภายนอก ศึกษาต่อป.โทในต่างประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เปิดรับสมัครการสอบคัดเลือก เพื่อรับทุนสำหรับบุคคลภายนอก ระดับปริญญาโท ประจำปี 2563

เพื่อส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย โดยผู้สมัครจะได้รับทุนปริญญาโท จำนวน 1 ทุน เพื่อศึกษาต่อที่ต่างประเทศ ในมหาวิทยาลัยที่ผู้สมัครเลือกเข้าศึกษาจะต้องได้รับการจัดอันดับไม่เกิน 25 อันดับแรกในสาขาวิชานั้นๆ รายละเอียดมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนระดับปริญญาโท จำนวน 1 ทุน ในต่างประเทศ และเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน ก.พ. โดยมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะต้องได้รับการจัดอันดับที่น่าเชื่อถือของต่างประเทศไม่เกิน 25 อันดับแรก

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้

– การประกันภัย / การบริหารความเสี่ยง

– กฎหมายประกันภัย (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย เช่น Privacy Law หรือประกันสุขภาพ)

– คณิตศาสตร์ประกันภัย

– การเงิน / วิศวกรรมทางการเงิน / Financial Risk Management

– สถิติ 

– คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี (Computer Engineering / Cyber Security / IT Security / Data Analytics / Data Architecture / IT Architecture / Technology Management / Insurance Technology

– เศรษฐศาสตร์ / เศรษฐมิติ

– บัญชี

– Artificial Intelligence / Machine Learning

– Innovation / Digital

– Public Policy 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่เกิน 35 ปี ในวันที่ 1 มกราคม ของปีที่เปิดรับสมัคร 

– ผู้สมัครต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 3.00

– มีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS ที่มีอายุไม่เกิน ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร โดย TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computerbased) หรือไม่น้อยกว่า 80 คะแนน (Internetbased) หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 6.5

– กรณีจบการศึกษาในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยในประเทศหรือต่างประเทศในเวลาไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษา ให้ยกเว้นผลคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษได้

– หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐาน แสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร

 

เอกสารประกอบการสมัคร:

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1×1.5 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จํานวน 1 รูป (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่)

– ประวัติย่อ (Resume) จํานวน 1 ชุด

– สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้าน จํานวนอย่างละ 1 ชุด 

– สําเนาปริญญาบัตร และสําเนาระเบียนแสดงผลการศึกษาตลอดหลักสูตร (Transcript Records) ในทุกระดับปริญญา จํานวนอย่างละ 1 ชุด 

– สําเนาหนังสือแสดงการยกเว้น หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร จํานวน 1 ชุด

– ใบแสดงผลสอบ TOEFL หรือ IELTS จํานวน 1 ชุด 

– ผู้สมัครจะต้องจัดทําข้อเสนอโครงงานการศึกษา (Statement of Purpose) เป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

– ส่งเอกสารทั้งหมดพร้อมในเอกสารสำเนาให้เขียนรับรอง “สำเนาถูกต้อง” ลงชื่อและกำกับวันที่ไว้ด้วย และบรรจุเอกสารดังกล่าวลงในซอง จ่าหน้าถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล สํานักงาน คปภ. สามารถมายื่นด้วยตนเองได้ที่ สํานักงาน คปภ. ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563ในวันและเวลาทําการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

– กรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมายื่นเอกสารได้ด้วยตนเอง สามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ทางไปรษณีย์ สํานักงาน คปภ. จะยึดวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ หรือสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานในรูปแบบ pdf ทาง e-mail : hrdodeoic.or.th ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 น. โดยจะต้องนําใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานฉบับจริงมายื่นให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในวันที่สอบข้อเขียน

 

กำหนดการรับสมัคร:

หมดเขตรับสมัคร:30 มิถุนายน 2020

สอบข้อเขียน: แจ้งให้ทราบภายหลัง

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.oic.or.th

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ