รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ “SINGHA R-SA VOLUNTEER”

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเครือข่ายสิงห์อาสานานาชาติ “SINGHA R-SA VOLUNTEER” จำนวน 4 คน รายละเอียดเพิ่มเติมมีดังต่อไปนี้

 

 

บทบาทหน้าที่:

1. ประสานงานและทำกิจกรรมร่วมกับ องค์กร / ชมรม ชาวต่างชาติได้

2. จัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงจิตอาสา

3. กิจกรรมด้านทักษะภาษาอังกฤษ เช่น การเรียนการสอนในห้องเรียน เกมส์ทักษะภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4. กิจกรรมสิงห์อาสา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. เป็นผู้กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี

2. มีความสนใจด้านการพัฒนาพัฒนาการศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต

3. มีทักษะและสามารถใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี

4. มีความพร้อมปฏิบัติงาน เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 4 เดือน

5. สามารถปฏิบัติงาน ณ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) และสามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

6. มีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ สำหรับการใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สะดวกสบาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. กรุณาเขียนทัศนคติของท่านเป็นภาษาอังกฤษโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

– เขียนแนะนำตนเองและประสบการณ์การทำงานกิจกรรมอาสาสมัคร

– เขียนประสบการณ์การเรียนรู้ของตัวท่านเอง เหตุการณ์ประทับใจ หรือจุดเปลี่ยนสำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิต

– ทั้ง 2 หัวข้อ พิมพ์ลงในกระดาษ A4 ตัวอักษร Cordia New ขนาดตัวอักษร 16 จำนวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ (โดยบันทึกเป็นไฟล์ word / docx / pdf)

2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรง 1 รูป ที่ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

3. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเราถูกต้อง)

4. ไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษา หรือ ใบรับรองจากสถานศึกษา 1 ชุด (พร้อมเซ็นรับรองสำเราถูกต้อง)

 

เงื่อนไขการสมัคร:

ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบและรับรองตนเองว่า มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร หากครวจสอบในภายหลัง
พบว่า ผู้สมัครรายใดมีคุณสมัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้นั้นขาดคุณสมบัติทันที

 

วิธีการสมัคร:

สามารถส่งเอกสารและแนบไฟล์ทั้งหมดได้ที่ thanathorn_w@boonrawd.co.th

 

การดูแลสนับสนุนและสวัสดิการอาสาสมัคร:

1.สนับสนุนการเดินทาง ไป-กลับ (เริ่มปฏิบัติงาน – จบการปฏิบัติงาน)

2.สนับสนุนเบี้ยเลี้ยง

3.ทีมสนับสนุนการทำงาน (พี่เลี้ยง) โดยทีมสิงห์อาสาและเครือข่ายสิงห์อาสา

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัครวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

หลังจากประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ทีมงานจะติดต่อแจ้งวันเวลาและสถานที่เพื่อสอบสัมภาษณ์ โดยวันสอบสัมภาษณ์ และสถานที่ จะแจ้งผ่านไปยังผู้ผ่านการคัดเลือกอีกครั้งทางโทรศัพท์และ E-mail

ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ทีมงานจะแจ้งผลผู้ผ่านการคัดเลือกโดยตรง และส่ง E-mail แจ้งผลผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

สอบถามเพิ่มเติม เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น. สำนักงาน โทร.02-242-4814 / วิน โทร.082-290-2149 / มหา โทร. 092-063-6353 / โอ๊ต โทร.088-812-0771

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ