ทุน Smart FEU ระดับป.ตรี จากม.ฟาร์อีสเทอร์นกว่า 9 ทุน มูลค่าสูงถึง 12 ล้านบาท!

เพื่อส่งเสริมนักศึกษาที่เรียนดี มีผลงานโดดเด่นด้านกิจกรรมอันสอดคล้องกับหลักสูตรที่สนใจศึกษาต่อ แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ทางมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เพิ่มโอกาสให้นักศึกษากับทุน Smart FEU

ทุนนี้เป็นทุนเรียนฟรีตลอดทั้งปี อีกทั้งยังไม่มีข้อผูกมัด มอบให้ทั้งหมดจำนวน 9 ทุน มูลค่ารวมกว่า 12 ล้านบาท! ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดทุนเพิ่มเติมได้ดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุน Smart FEU จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง และค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จนสำเร็จการศึกษา โดยมีทั้งหมดจำนวน 9 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ตามสาขาวิชาดังนี้

– การบัญชี

– การตลาด

– การประกอบการ

– การจัดการโลจิสติกส์

– ภาษาอังกฤษธุรกิจ

– ภาษาจีนธุรกิจ

– การจัดการการท่องเที่ยว

– เทคโนโลยีสารสนเทศ

– นิเทศศาสตร์ – สาขาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีแฟ้มสะสมผลงานที่โดดเด่น และเกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ผู้สนใจสมัคร

– เป็นนักเรียน/นักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นภาคปกติ

– สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือระดับปวช. หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ

– สำเร็จการศึกษาระดับปวส. สำหรับหลักสูตร 2 ปี ต่อเนื่องภาคปกติ

– มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมจากสถานศึกษาเดิม ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

– สามารถช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรและมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นได้ตามที่ทางทุนกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครเพื่อขอรับทุนประเภทที่ 1

– รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

– สำเนาใบแสดงผลการเรียนจากสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ

– ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาเดิม จำนวน 1 ฉบับ

(ในส่วนของแฟ้มสะสมผลงาน ให้ผู้สมัครเตรียมผลงานมาในวันสอบสัมภาษณ์)

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครทางออนไลน์ได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2563

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.feu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ