ทุนป.เอก จำนวน 2 ทุน ด้าน Experimental Nanoscale Physics ที่ SRMIST

โอกาสดีสำหรับผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการวิจัยระดับปริญญาเอกที่ประเทศอินเดีย! กับ SRM Institute of Science and Technology ในสาขาฟิสิกส์ทดลองระดับนาโน (Experimental Nanoscale Physics)

โดยทางสถาบันได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุนให้กับผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2020-21 รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– ทุน SRMIST เป็นเวลา 3 ปีเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยระดับโลก

– หัวข้อการวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ ด้าน experimental nanoscience และ nanotechnology

– โอกาสในการทำงานและเยี่ยมชมสถาบันระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในเชิงลึก เพื่อมีส่วนร่วมในโครงการแลกเปลี่ยน

– โอกาสในการได้เป็นผู้ช่วยสอน เพื่อรับประสบการณ์ในการสอน

– ที่อยู่อาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับกีฬา อาหาร และความบันเทิง

– ได้นำเสนอผลงานวิจัยของคุณในการประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาเอก ด้านการวิจัยฟิสิกส์ทดลองระดับนาโน (Experimental Nanoscale Physics) ที่ SRM Institute of Science and Technology เมือง Chennai ประเทศอินเดีย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องจบการศึกษาขั้นต่ำในระดับ First Class (60%) หรือเทียบเท่าทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในสาขาวิชา Physics / Electronics / Nanotechnology / Materials Science

– ผู้สมัครที่รอจบการศึกษาระดับปริญญาโทมีสิทธิ์สมัคร

– ผู้สมัครต้องมีทักษะการเขียน และการพูดภาษาอังกฤษในระดับดีตามที่ทางทุนกำหด

– ผู้สมัครต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติตามที่ทาง SRM University กำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– A cover letter (strictly less than 2 pages which contains research experience, motivation and skills)

– The contact information of two references

– Curriculum vitae (academic details of years of passing, grades, academic activities, prizes, awards, etc.)

 

วิธีการสมัคร:

เพื่อพิจารณาการรับทุน ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่ทางทุนกำหนด จากนั้นจึงสามารถติดต่อขอรับทุนกับ Dr. Abhay Sagade (abhaya@srmist.edu.in) โดยตรงเพื่อสมัครขอรับทุน

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Abhay Sagade’s Research Group

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ