ข่าวดี!! โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 46 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ รุ่นที่ 46 ที่จะเดินทางระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม -13 ธันวาคม 2562 รวม 51 วันโดยเยาวชนจากกลุ่มประเทศอาเซียน ประเทศละ 28 คน และหัวหน้าคณะเยาวชนประเทศละ 1 คน รวมทั้งเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่น จํานวน 40 คน รวม 330 คน

โดยมีจุดเริ่มต้นของการเดินทาง ณ ประเทศญี่ปุ่น และออกเดินทางไปกับเรือนิปปอน มารู แวะเยือนประเทศต่างๆ ได้แก่ เวียดนาม สิงคโปร์ เมียนมา และมาเลเซีย

ตลอดโครงการจะมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมบนเรือและกิจกรรมในประเทศที่เรือแวะเยือน ได้แก่ การอภิปรายทางวิชาการในหัวข้อที่กําหนด กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ การเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสําคัญระดับประเทศการพักกับครอบครัวเจ้าภาพ และการไปทัศนศึกษายังสถานที่สําคัญในประเทศนั้นๆ

 

 

 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศต่างๆ:

เยาวชนจำนวน 28 คน หัวหน้าคณะเยาวชน (National Leader) จำนวน 1 คน รวมทั้งสิ้น 29 คน

 

ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ:

รัฐบาลญี่ปุ่นรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าโดยสารเครื่องบินไป – กลับ (กรุงเทพฯ – ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ) ชั้นประหยัด

2. อาหารและเครื่องดื่มซึ่งบริการตามปกติบนเรือ

3. ค่าพาหนะเพื่อการทัศนศึกษาตามกําหนดการของประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ

4. ค่าที่พักและอาหารในประเทศญี่ปุ่น

5. ค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุในระหว่างการร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

 

รัฐบาลไทยรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกเยาวชนเข้าร่วมโครงการฯ

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางเข้าร่วมโครงการฯ

3. ค่าเครื่องแต่งกาย (ยกเว้นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

4. ค่าพาหนะเดินทางจากบ้านพัก – สนามบินสุวรรณภูมิ (ไป – กลับ)

5. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง

6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าของขวัญสําหรับหัวหน้าคณะเพื่อมอบให้ในนามประเทศไทย

7. ค่าประกันอุบัติเหตุ

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการหรือหน่วยงานต้นสังกัด (แล้วแต่กรณี) จะรับผิดชอบการดําเนินงานและค่าใช้จ่าย ดังนี้

1. ค่าตรวจร่างกาย ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรคอีสุกอีใส และโรคหัด

2. ค่าประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ (ส่วนบุคคล)

3. ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการกลุ่มให้มีความพร้อมมากขึ้นก่อนการเดินทาง เช่น การฝึกซ้อมการแสดงทางวัฒนธรรม หรือการเตรียมการกลุ่มตามหน้าที่ของแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายภายหลังจากการอบรมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1

4. ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการจัดกิจกรรมหรือการเข้าร่วมโครงการฯ เช่น งบประมาณส่วนกลางเพื่อการบริหารจัดการเป็นค่าอุปกรณ์การแสดง ชุดการแสดงทางวัฒนธรรม เอกสารแนะนําตัว และเอกสารเผยแพร่ประเทศไทย เป็นต้น ตามที่คณะผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้รับคัดเลือกมีความเห็นร่วมกัน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทยตามหลักฐานทะเบียนราษฎร์ของทางราชการ

2. อายุระหว่าง 18-30 ปี

3. เป็นโสดทั้งพฤตินัยและนิตินัย และไม่มีพันธะใดๆ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ

4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

5. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้าร่วมทุกกิจกรรมตามที่โครงการกําหนดโดยไม่มีเงื่อนไข

6. ไม่อยู่ในระหว่างการขอรับทุนจากแหล่งทุนอื่น หรือทุนในโครงการอื่นของกรมกิจการเด็กและเยาวชน

7. ไม่อยู่ระหว่างการตรวจเลือกทหารกองประจําการ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (สําหรับผู้สมัครเพศชาย)

8. สามารถปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งรู้จักการทํางานเป็นทีมตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ

9. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กําหนดตามข้อ3.1 และเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งตามกําหนดการนัดหมายของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ

10. ผู้ที่เคยเดินทางไปต่างประเทศในโครงการอื่นใดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะต้องเดินทางกลับมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีนับตั้งแต่วันที่เดินทางกลับถึงประเทศไทยจนถึงวันเปิดรับสมัคร

11. ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มาก่อน

 

วิธีการสมัคร:

1. รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร ใน www.dcy.go.th

2. แบ่งการคัดเลือกออกเป็น 2 กลุ่ม

– กลุ่มบุคคลทั่วไป สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ สําหรับบุคคลที่มีผลการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ IELTS หรือ TOEFL ตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนด สามารถแสดงผลการทดสอบเพื่อยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ และเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

– กลุ่มผู้แทนจังหวัด ยกเว้นการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ แต่ต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในส่วนกลาง

 

ปิดรับสมัคร:

29 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

TPY : Thai Participating Youth : SSEAYP

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ