ประกวด “โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน” ชิงทุนการศึกษา 150,000 บาท

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561”

ภายใต้กิจกรรมสร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศนียบัตร

 

 

กำหนดการประกวด:

-1 – 31 พฤษภาคม 2561 : เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ

-22 มิถุนายน 2561 : ประกาศผลการคัดเลือกรอบระดับภูมิภาค (ภูมิภาคละ 3 ทีม)

-17 สิงหาคม 2561 : กำหนดส่งรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์

-20 สิงหาคม 2561 : ประกาศรายชื่อทีมที่เข้าสู่การประกวดระดับประเทศ หรือรอบชิงชนะเลิศ

-31 สิงหาคม 2561 : ประกวดโครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน (รอบชิงชนะเลิศ) ซึ่งจัดภายใต้งาน 2nd Thailand Aerospace Youth Forum

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกาหนดการตามความเหมาะสม

 

รางวัล:

ระดับภูมิภาค

-ทุนสนับสนุนการดำเนินโครงงานฯ จำนวน ทีมละ 3,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ระดับประเทศ

-รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

-รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

-รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

-รางวัล Top Vote ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครประเภททีมเท่านั้น ซึ่งแต่ละทีมต้องประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวนไม่เกิน 5 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา ทีมละไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนสามารถส่ง ได้มากกว่า 1 ทีม และแต่ละทีมสามารถส่งได้เพียง 1 โครงงานฯ

-การรับสมัครรอบแรก แต่ละทีมที่เข้าประกวดต้องส่งเอกสารข้อเสนอโครงงานฯ เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงงานฯ ได้ที่เว็บไซต์การประกวด)

-ข้อเสนอโครงงานฯ ต้องระบุปัญหา สมมติฐาน แผนการดำเนินงานและวิธีการดำเนินงาน โดยใช้โดรนเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์

 

วิธีการสมัคร:

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและข้อเสนอโครงงานได้ที่ Link Download และส่งมาได้ที่สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ชั้น 4 ตึก A อาคารมหาธรรมราชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก หรือทาง E-mail : gistnu@gmail.com 

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.cgistln.nu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ