ทุนเต็มจำนวนสำหรับคนไทยที่ต่างประเทศ ระดับป.โท & ป.เอก จำนวน 43 ทุน!

โอกาสดีๆ สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ที่ต่างประเทศ! ด้วยสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563 จำนวน 43 ทุน

เป็นทุนเต็มจำนวนศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ในมหาวิทยาลัยที่ต่างประเทศ ทั้งนี้ผู้สมัครต้องศึกษาข้อผูกพันในการรับทุนให้ดี รายละเอียดดังด้านล่างนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 43 ทุน

 

ข้อผูกพันในการรับทุน:

– ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องกลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการในกระทรวง กรวม หรือหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 เท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุน

– กรณีผู้ได้รับทุนไม่กลับมาปฏิบัติราชการ หรือปฏิบัติงานของทางราชการ ชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได้ทำไว้กับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นอกจากจะต้องชดใช้เงินทุนที่ได้จ่ายไปแล้วทั้งสิ้น ยังจะต้องชดใช้เงินอีก 2 เท่าของจำนวนเงินทุนดังกล่าวให้เป็นเบี้ยปรับอีกด้วย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– มีสัญชาติไทย

– มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

– เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

– หลักฐานการศึกษา

– สำนนาผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL หรือ IELTS

– ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร

– เอกสารรับรองเกียรติประวัติส่วนตัว กิจกรรมทางการศึกษา / กิจกรรมช่วยเหลือสังคม ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทย อย่างใดอย่างหนึ่ง และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุดด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ มายังฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เลขที่ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

 

ปิดรับสมัคร:

15 กันยายน 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

– ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

– ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ