Junior Research Fellowship Program 2021 สำหรับผู้จบป.เอก ทำงานวิจัยที่ประเทศฝรั่งเศส

ทุน Junior Research Fellowship Program 2021 หรือทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ เปิดรับสมัครแล้ว! ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดทำโครงการทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เชิงวิชาการระดับสูงระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักวิจัยที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก และเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนได้ทำงานวิจัยเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 6 เดือน  ณ สถาบันวิจัยในประเทศฝรั่งเศส โดยไม่จำกัดสาขาการวิจัย รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน ครอบคลุมดังนี้

– ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

– ค่าครองชีพรายเดือน 1200€ (ราว 44,000 บาท)

– ค่าธรรมเนียม OFII และค่าธรรมเนียมวีซ่า

– ค่าประกันสุขภาพ

 

ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ:

2 – 6 เดือน ที่ประเทศฝรั่งเศส

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก เพื่อทำวิจัยในทุกสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป

– หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 เท่านั้น

– ผู้สมัครต้องเป็นอาจารย์หรือนักวิจัยในหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ดาวน์โหลดได้ที่นี่

– สำเนาพาสปอร์ต

– Resume

– Cover Letter

– สำเนารับรองวุฒิการศึกษา

– Research Project

– จดหมายตอบรับเข้าศึกษาต่อจากสถาบันในประเทศฝรั่งเศส

 

วิธีการสมัคร:

– ติดต่อสถาบัน/ศูนย์วิจัยในประเทศฝรั่งเศส และได้รับการยืนยันตอบรับ

– กรอกเอกสารการสมัคร

– นำเสนอโครงการ และส่งเอกสารมาที่สถานทูตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (ตามรายการที่ระบุไว้ในเอกสารการสมัคร)

– ส่งเอกสารการสมัครในรูปแบบดิจิตอลได้ทางอีเมล [email protected]  (กรุณารวบรวมเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ PDF เพียง 1 ไฟล์เท่านั้น)

 

ปิดรับสมัคร:

25 ตุลาคม 2020

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

thailande

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ