มาแล้ว!! ทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียนไทย ประจำปีการศึกษา 2562

กระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology : MEXT) ประกาศมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562

โดยมีคุณสมบัติที่กำหนด และรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ไม่ระบุ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตร College of Technology Students เพื่อศึกษาต่อระดับวิทยาลัยเทคนิคของญี่ปุ่น ระยะเวลา 4 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2562

2. หลักสูตร Specialized Training College Students เพื่อศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรด้านวิชาชีพ ระยะเวลา 3 ปี (รวมเวลาเรียนภาษาญี่ปุ่น และวิชาพื้นฐาน 1 ปี) โดยจะเริ่มเรียนในเดือนเมษายน 2562

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุระหว่าง 17 ถึง 25 ปี (นับ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562)

3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า รวมทั้ง ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในเดือนมีนาคม 2562

4. มีคะแนนเฉลี่ยระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

5. มีความตั้งใจที่จะเรียนภาษาญี่ปุ่น

6. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

7. ผู้ได้รับคัดเลือกให้รับทุน จะต้องสามารถเดินทางไปถึงประเทศญี่ปุ่นได้ในระหว่างวันที่ 1 – 7 เมษายน 2562

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. ใบสมัครรับทุนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย

2. ใบ Admission Form พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4.5 x 3.5 เซนติเมตร ให้เรียบร้อย โดยขอให้ส่งมาทั้งสองส่วนพร้อมใบสมัคร และผู้สมัครจะได้รับบัตรประจำตัวสอบในวันสอบจริง

3. ใบประมวลผลการศึกษา (transcript) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ (ผู้สมัครต้องได้ GPA 3.00 ขึ้นไป)

4. หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาจากโรงเรียน ซึ่งรับรองว่าผู้สมัครจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในเดือนมีนาคม 2562 ฉบับภาษาอังกฤษฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาประกาศนียบัตรสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT หรือผลสอบ EJU (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

จัดส่งใบสมัครพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กทม. 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่นสำหรับนักเรียน ประจำปี 2562”)

 

ปิดรับสมัคร:

เอกสารจะต้องส่งถึงสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (นับตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและสถานที่สอบข้อเขียนได้ใน วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.bic.moe.go.th หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0 2281 0565 ต่อ 118 และ 0 2628 5646 ต่อ 118 ในวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 8.30 น. – 16.30 น.

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ