สวทช. รับสมัครนักศึกษารับทุนป.โทวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ จำนวน 90 ทุน

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว (Tokyo Institute of Technology : Tokyo Tech) ประเทศญี่ปุ่น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (นานาชาติ) ภายใต้โครงการ TAIST – Tokyo Tech

โดย สวทช. เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับมหาบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 90 ทุน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับทุนการศึกษา (ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา ค่าประชุมวิชาการไม่เกิน 500 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 16,000 บาท) และคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) ในระดับมหาบัณฑิตจาก สวทช. ตลอด 2 ปี ตามเงื่อนไขของทุนที่กำหนด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรต่อไปนี้

1.   วิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE)

2.   เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES)

3.   วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จบหรือกำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายจากคณะและสาขาต่างๆ ดังนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วนศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ ยานยนต์ เครื่องกล เคมี ฟิสิกส์ อิเล็กทรอนิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์และอื่นๆ

2. เกรดปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือมีผลงานวิจัยโดดเด่นหากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2.75 หรือมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษเป็นไปตามเกณฑ์ของโครงการฯ (ดูรายละเอียดที่เวบไซต์โครงการฯ)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนผ่านเว็บไซต์ www.nstda.or.th/taist_tokyo_tech

 

ปิดรับสมัคร:

-หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ (Automotive Engineering : AE) ปิดรับสมัคร 8 มีนาคม 2562

-หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารเพื่อระบบสมองกลฝังตัว (Information and Communication Technology for Embedded Systems : ICTES) ปิดรับสมัคร 14 มีนาคม 2562

-หลักสูตรวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Energy and Resources Engineering : SERE) ปิดรับสมัคร 14 มีนาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.nstda.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ