Taiwan Scholarship Program มอบทุนป.ตรี – ป.เอก สำหรับนักศึกษาไทย ในปี 2018

Taiwan Scholarship Program ทุนการศึกษาที่มอบให้แก่นักเรียนไทยโดยเฉพาะ ซึ่งทุนนี้เปิดโอกาสให้ศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ได้ โดยจำนวนทุนทั้งสิ้นกว่า 15 ทุน เรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในไต้หวัน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 15 ทุนสำหรับนักศึกษาไทย

-ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด: เช่น ค่าธรรมเนียมหลักสูตร สิ่งของพื้นฐานจิปาถ และค่าธรรมเนียมการศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ โดยกระทรวงศึกษาธิการจะจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ทุนละ 40,000 เหรียญไต้หวันต่อเทอม (ประมาณ 43,000 บาท) หากจำนวนเงินเหล่านี้เกินจาก NTT40,000 นักเรียนจะต้องจ่ายจำนวนเงินที่เหลือให้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้: ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าวิทยานิพนธ์ ค่าเบี้ยประกัน ค่าที่พัก หรือการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ทั้งหมดนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้รับทุนการศึกษา

-ค่าครองชีพ: กระทรวงศึกษาธิการให้ผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน 15,000 ดอลล่าร์ไต้หวัน (ประมาณ 16,000 บาท) จะให้ผู้รับผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกแต่ละรายได้รับค่าครองชีพรายเดือนประมาณ 20,000 NTD (ประมาณ 21,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย มีประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือวุฒิปริญญา มีผลการเรียนดีเยี่ยมและเป็นแบบอย่างของศีลธรรมอันดี

-นักศึกษาจีนไม่มีสิทธิ์สมัคร

-ผู้ที่เรียนอยู่ในสถาบันของไต้หวันไม่สามารถสมัครได้

-บุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาจากไต้หวันเป็นเวลา 5 ปีแล้วไม่มีสิทธิ์สมัคร

-ไม่สามารถสมัครได้หากเป็นบุคคลที่ได้รับทุนการศึกษาอื่น หรือเงินอุดหนุนจากสถาบันรัฐบาลไต้หวัน (องค์กร) หรือสถาบันการศึกษาใดๆ ในไต้หวัน

-ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัย / วิทยาลัย ภายในระยะเวลาที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

-ต้องส่งต้นฉบับผลคะแนนสอบ TOEFL หรือการสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับ
คะแนน TOEFL 550 คะแนน (CBT 213 หรือ IBT 79) คะแนน IELTS 6.0 คะแนน TOEIC 750 ขึ้นไป

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ให้ส่งเอกสารต่อไปในภายในวันที่ 31 มีนาคม 2018

-แบบฟอร์มใบสมัครขอทุน

-สำเนาหนังสือเดินทางและทะเบียนบ้านของผู้สมัคร

-สำเนารางวัลด้านวิชาการ และสำเนาผลการเรียนที่เป็นต้นฉบับ (เอกสารในภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาจีน หรือภาษาอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

-สำเนาเอกสารหลักฐานที่ผู้สมัครได้ยื่นต่อมหาวิทยาลัย / วิทยาลัยในไต้หวันแล้ว (ตัวอย่างเช่น สำเนาหนังสือเดินทาง การโอนเงิน ใบสมัคร ฯ)

-ใบรับรองความสามารถทางด้านภาษาอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่หลักเกณฑ์กำหนด

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์ ประธานวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ลงนามและใส่ไว้ในซองจดหมายที่ปิดผนึก

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครควรส่งเอกสารที่จำเป็นโดยทางไปรษณีย์ที่ได้รับการรับรอง

 

ปิดรับสมัคร:

31 มีนาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.roc-taiwan.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ