การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ช่วงที่ 2 ปิดรับสมัคร 30 พ.ย.นี้!!

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน โดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับนิสิต-นักศึกษาไว้ ดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. จะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 ของสถาบันการศึกษาเท่านั้น

2. ระยะเวลาฝึกงานไม่ต่ำกว่า 2 เดือนขึ้นไป

3. ททท. ไม่รับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานแบบสหกิจศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

นิสิต-นักศึกษาสามารถยื่นใบสมัคร โดยกรอกรายละเอียดด้วยลายมือของตนเองตัวบรรจง

ให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครนิสิต-นักศึกษาฝึกงาน >>download ใบสมัครได้ที่นี่<<

2. จดหมายขอความอนุเคราะห์เข้ารับการฝึกงานจากสถาบันการศึกษา นำเรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ตลอดหลักสูตรการศึกษาจนถึงปัจจุบัน

4. รูปถ่ายในชุดนิสิต-นักศึกษาขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ใช้ติดใบสมัคร 1 รูป และสำหรับใช้ติดบัตรแสดงตน เข้า-ออก อาคาร 1 รูป)

 

วิธีการสมัคร:

1. สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (นครปฐม,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ,สมุทรสาคร) ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ งานบริหารการฝึกอบรม กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๗ ททท. สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร

2. สถาบันการศึกษาที่อยู่ในต่างจังหวัดสามารถส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร มาทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองจดหมาย ดังนี้

เรียน ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

1600 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 10400

 

ปิดรับสมัคร:

ททท. จะเปิดรับสมัครทุกปี ปีละ ๒ ช่วงเวลา ดังนี้

ช่วงที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม

ช่วงที่ 2 วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน

*หมายเหตุ – ให้สมัครและส่งเอกสารในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หากสมัครหลังจากระยะเวลาที่กำหนดจะไม่รับพิจารณา

**ทั้งนี้ เนื่องด้วย ททท. มีการรับนักศึกษาฝึกงานจำนวนจำกัด จึงขอสงวนสิทธิ์การรับสมัครสำหรับผู้ที่ยื่นเอกสารการรับสมัครที่ถูกต้องครบถ้วนตามรายละเอียดการรับสมัครที่ ททท. กำหนด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.tat.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ