อยากเรียนต่อที่จีนห้ามพลาด!! โครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีนจาก WLC

WLC ขอเชิญผู้ที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีและโทสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาต่อประเทศจีน
(ป.ตรี– ป.โท) มูลค่าทุนละ 300,000 – 400,000 บาท ชำระค่าเรียนเพียง 89,000 บาท ตลอดหลักสูตร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนนี้เป็นทุนให้เปล่า เรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาโท 2-3 ปีซึ่งผู้ได้รับทุนจะได้ร้บการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าสมัครเรียน และค่าวีซ่า

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระเอง

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละเมือง

2. ค่าหอพักราคาพิเศษ! เหมาจ่ายโดยเฉลี่ยปีละ 20,000 -35,000 บาท (4,000 -7,000 หยวน) / ปี

3. ค่าประกัน 3,000 บาท (600 หยวน) / ปี

4. ค่าหนังสือประมาณ 3,000 บาท (600 หยวน) / เทอม (มากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน)

5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวรายเดือน เดือนละ 7,000 – 10,000 บาท

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีและโท โดยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้

 

ปริญญาตรี ( บรรยายจีน )

1. ศิลป์-ภาษาจีน (Chinese Language)

2. การจัดการการท่องเที่ยว (Tourism Management)

3. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)

4. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

5. การตลาด (Marketing)

6. การสอน (Teaching)

7. บริหารธุรกิจ (Business Administration)

8. การโฆษณา (Advertising)

9. การเงินและการคลัง (Finance)

10. อื่นๆ ดูตามแต่ละมหาวิทยาลัย

 

ปริญญาตรี ( บรรยายอังกฤษ )

1. เศรษฐศาสตร์และการค้าระหว่างประเทศ (International Economics and Trade)

2. เภสัชศาสตร์ (pharmacy)

 

ปริญญาโท ( บรรยายจีน ) 

1. บริหารธุรกิจ ( Business Administration )

2. การจดัการธุรกิจ ( Business Management )

3. วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)

 

ปริญญาโท ( บรรยายอังกฤษ )

1. บริหารธุรกิจ (Business Administration)

2. วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)

3. วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง

2. สัญชาติไทย

3. ปริญญาตรี – ผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

4. ปริญญาโท – ผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

วิธีการสมัคร:

1. กรอกใบสมัคร ( ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ )

2. สมัครได้ด้วยตัวเองที่ศูนย์ WLC หรือส่งไปรษณีย์มายัง WLC ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน เลขที่ 37/3-4 ชั้น 2 ซอยเพชรบุรี17 ถนนเพชรบุรีแขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
หรือส่งทางอีเมล wlcchina1@gmail.com

3. เขียนเรียงความเป็นภาษาไทย แนะนําตัวเอง สาขาที่เลือกเรียนพร้อมบอกเหตุผล และหัวข้อทําไมถึงอยากไปเรียนที่ประเทศจีน

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.wlc2china.com

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ