ทุนการศึกษาเต็มจำนวน คณะสถาปัตย์ฯ มธ. คะแนนสอบเข้าสูงสุด รอบที่ 3 (TCAS)

เนื่องด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีนโยบายให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรภาษาไทย เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจํานวน (ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา) ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา

โดยให้นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รายละเอียดการขอรับทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

นักศึกษาจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาเต็มจํานวน ในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา โดยให้ทุนการศึกษาตามที่ลงทะเบียนเรียนจริง เฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่นักศึกษายังต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ารักษาสถานภาพ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต ค่าปรับลงทะเบียนล่าช้าในระบบต่อไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ผ่านการคัดเลือก

– เข้าศึกษาตามเกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (TCAS) รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โดยมีคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขาวิชา และเลือกเข้าศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นอันดับ 1

– ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ชั้น ม. 4 – ม. 5 รวม 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือเทียบเท่า

 

เกณฑ์การคัดเลือก:

1. การให้ทุนหลักสูตรละ 1 ทุน รวมทั้งสิ้น 5 ทุน ดังนี้

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม) จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในบัณฑิต จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จํานวน 1 ทุน

– หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์) จํานวน 1 ทุน

2. การพิจารณาและตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ถือเป็นที่สิ้นสุด

3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

เงื่อนไขการให้ทุน:

– นักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา มีข้อผูกพันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง จํานวนอย่างน้อย 48 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา หากนักศึกษาไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนด นักศึกษาจะไม่สามารถรับทุนสนับสนุนจากทุนอื่นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง

– หากนักศึกษาที่ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองเป็นผู้ตัดสิน การพิจารณาและการตัดสินของคณะฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ไฟล์ประกาศอย่างเป็นทางการ

tds.tu.ac.th

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ