Thai AirAsia X รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง “Publication Trainee”

สายการบินไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกงานตำแหน่ง Publication Trainee เพื่อฝึกฏิบัติงาน ณ สายการบิน ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1.อัพเดทเอกสารหรือคู่มือที่เกี่ยวข้องภายในแผนก Flight Operetions ให้เป็นปัจจุบัน

2.อัพเดทเอกสารหรือคู่มือบนอากาศยานให้เป็นปัจจุบัน

3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

4.คอยช่วยเหลือ Publication Officer ตามงานที่ได้รับมอบหมาย

 

เวลาฝึกปฏิบัติงาน:

จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 หรือ 4 สาขาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน

2. สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว

3. มีความสามารถด้าน Microsoft Word/Excel จะพิจารณาเป็นพิเศษ

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน ส่งถึง/เรียน ผู้อำนวยฝ่ายปฏิบัติการบิน สายการบืนไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์
พร้อมระบุระยะเวลาที่ต้องการฝึก

2. Resume

3. Transcript

4. สำเนาบัตรประชาชน

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่อีเมล taninchantacharoenp@airasia.com โดยใส่หัวข้อว่า “สมัครฝึกงานตำแหน่ง Publication Trainee”

 

ที่มา:  ความรู้ทั่วไปด้านธุรกิจการบิน Basic Aviation Business Knowledge

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ