ประกวดแผนการตลาดนมไทย-เดนมาร์ค + ทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานและรางวัลอื่นๆ มากมาย

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดนมไทย – เดนมาร์ค ปีที่ 3 “Milketing การตลาดต่อยอด “นมไทย-เดนมาร์ค” From Gen Z to Gen X”

และประกวดทีมเชียร์ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนกาศึกษา และประกาศนียบัตร

 

 

คุณสมบัติและเงื่อนไขการสมัคร

– โครงการจะต้องเป็นนิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ไม่จำกัดสาขา และคณะ ควรจะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – 4

– สมาชิกในทีมจะต้องมาจากสถาบันเดียวกัน ไม่เกิน 4 คน และแต่ละกลุ่มสามารถเสนอแผนงานได้เพียง 1 แผน

– แต่ละทีมจะต้องมีอาจารย์ในสถาบันนั้นๆ ลงนามรับรองที่จะทำหน้าที่ให้คำแนะนำ ดูแลให้นิสิต-นักศึกษา สามารถเขียนแผนงานได้ตามหลักเกณฑ์การประกวด ตลอดจนทำหน้าที่ตรวจความถูกต้องของแผนที่ส่งเข้าประกวด

– อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมที่เข้าร่วมโครงการได้มากกว่า 1 ทีม

– แต่ละสถาบัน สามารถส่งทีมเข้าร่วมโครงการได้ไม่จำกัดจำนวน

– แผนงานจะต้องเป็นข้อมูลที่ผู้เข้าแข่งขันสร้างสรรค์ด้วยตัวเอง มิได้ทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบและดัดแปลงของผู้อื่น ทั้งนี้ผลงานที่จัดส่งเข้าร่วมแข่งขัน ถือเป็นสิทธิ์ของทาง อสค.

– นักศึกษากรอกรายละเอียดในใบสมัครพร้อมอาจารย์ที่ปรึกษากลุ่มลงนามและแนบสำเนาบัตรนักศึกษาพร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องคนละ 1 ชุด

– กำหนดชื่อกลุ่ม ชื่อแผนงาน และระบุสถาบันการศึกษา ภาควิชา คณะวิชา ที่ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ

– ส่งใบสมัครและส่งแผนงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามวันที่กำหนด ( ดูวันประทับตราไปรษณีย์ )

 

กำหนดการ

– เปิดรับสมัครและส่งผลงานในรูปแบบที่กำหนด วันนี้ – 1 ตุลาคม 2561

– จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเปิดโครงการพร้อมชี้แจงโจทย์ 4 พื้นที่ 23 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561

– กำหนดส่งผลงานวันสุดท้าย 1 ตุลาคม 2561
ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก 18 ทีม 19 ตุลาคม 2561

– จัดกิจกรรม On Ground Activity 1 – 30 พฤศจิกายน 2561

– จัดส่งกิจกรรม On Ground Activity 12 ธันวาคม 2561

– กิจกรรม Workshop ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค 11-13 มกราคม 2562 นำเสนอแผนงานและประกาศผลการคัดเลือกแผนระดับภูมิภาค

– ประกวดทีมกองเชียร์ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 6 ทีม 3 กุมภาพันธ์ 2562

– นำเสนอแผนงาน เพื่อชิงชนะเลิศระดับประเทศในงานวันโคนมแห่งชาติ 3 กุมภาพันธ์ 2562 รับรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

– รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล มูลค่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และประกาศนียบัตร

– รางวัลสนับสนุนสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา 1 รางวัล มูลค่า 10,000 บาท

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลดีเด่นภูมิภาค 12 ทีม 5,000 บาท พร้อมเงินสนับสนุน อาจารย์ที่ปรึกษาทีม 17 ทีม ทีมละ 3,000 บาท

 

รางวัลทีมเชียร์

– รางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

– รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

– โครงการ Workshop และประกวดแผนการตลาด นมไทย-เดนมาร์ค ปีที่ 3 เลขที่ 3/1 ซอยประชาสงเคราะห์ 31 ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

– โทรศัพท์ 02-276-5812 / 081-170-2750 / 086-048-3756

– E-mail: [email protected]

– Facebook :Thai-Denmarkworkshop

 

ที่มา:  contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ