รับสมัครแล้ว!! ทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships ให้มากสุดถึง 4 สาขา

องค์การยูเนสโกร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่น มีความประสงค์มอบทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561 ภายใต้กรอบการดำเนินโครงการ Japan Funds-in-Trust จำนวน 10 ทุน

เน้นการให้ทุนวิจัยแก่สตรี ผู้สมัครจากประเทศด้อยพัฒนาและประเทศกำลังพัฒนา นักวิจัยชาวแอฟริกา และผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนวิจัยในต่างประเทศ 10 ทุน องค์การยูเนสโกได้กำหนดให้ประเทศสมาชิกเสนอชื่อผู้สมัครได้ไม่เกินประเทศละ 2 คน ให้แก่องค์การยูเนสโกดำเนินการต่อไป

โดยทุนวิจัยเน้นงานวิจัย 4 สาขา ดังนี้

– สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (DRR)

– ปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม

– เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

– การแก้ปัญหาความขัดแย้งอย่างสันติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยสำหรับผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป

2. มีอายุไม่เกิน 40 ปี

3. มีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาช่วยเหลือประเทศของตนภายหลังได้รับทุนแล้ว

4. สามารถดำเนินการวิจัยภายใต้การดูแลของสถาบันที่ผู้สมัครได้รับการตอบรับแล้ว

5. มีความชำนาญในการอ่านและเขียนภาษาที่ใช้ระหว่างการทำวิจัยเป็นอย่างดี

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สนใจสมัครคัดเลือกสามารถส่งใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมายัง
สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. (สมัครทุนวิจัย UNESCO/Keizo Obuchi Research Fellowships Programme ประจำปี 2561)

 

ปิดรับสมัคร:

31 ตุลาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

en.unesco.org

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ