คณะรัฐมนตรี อนุมัติร่างกฎหมาย พ.ร.บ. หอพัก ห้ามเด็กมัธยมอยู่หอพัก ยกเว้นหอที่ขึ้นทะเบียน

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ร่าง พ.ร.บ.หอพัก ห้ามหอพักเอกชนรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างศึกษาอยู่ระดับอุดมศึกษา ยกเว้นหอพักที่ขึ้นทะเบียนกับสถานศึกษาที่สามารถให้รับผู้พักดังกล่าวได้

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยให้ปรับแก้นิยามคำว่า “ผู้พัก” และ “สถานศึกษา” ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 และเปลี่ยนไปใช้ความต่อไปนี้แทน

“ผู้พัก” หมายความว่า ผู้ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาในสถานศึกษา และบุคคลอื่นที่ไม่อยู่ระหว่างการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด

“สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระบบตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ

 

 

โดยปรับแก้ไขถ้อยคำร่างมาตรา 36 วรรคหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขคำนิยามคำว่า “ผู้พัก” กรณีที่หอพักเอกชนสามารถรับผู้พักที่อยู่ระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ จากเดิมมาตรา 36 วรรคหนึ่ง กำหนดให้หอพักเอกชน รับผู้พักได้เฉพาะผู้ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี เว้นแต่หอพักเอกชนที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย

โดยเปลี่ยนมาเป็นหอพักเอกชน ไม่สามารถรับผู้พักที่อยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ เว้นแต่หอพักเอกชนนั้้นได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสถานศึกษาให้รับผู้พักซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด้วย

 

 

ทั้งนี้ ให้สถานศึกษาที่มีหอพักอยู่ภายใต้การกำกับการดูแล หรือมีหอพักให้ผู้อื่นบริหารจัดการกิจการของหอพักภายในสถานศึกษาโดยไม่ได้รับใบอนุญาตอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดำเนินการยื่นคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักภายใน 30 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลบังคับใช้

 

ที่มา: cm108

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ