ม.หอการค้าไทยให้ทุนเต็มจำนวน-ทุนครึ่งหนึ่ง เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา 2 ประเภทได้แก่ ‘ทุนรัตนมงคล’ และ ‘ทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์’

โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนรัตนมงคล

– มอบค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนตลอดหลักสูตร (ประกอบด้วย ค่าหน่วยกิต+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ) พร้อมอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด

ทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์

– มอบค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่ง ตลอดหลักสูตร (ประกอบด้วย ค่าลงทะเบียน+ค่าบำรุงการศึกษา+ค่าปฏิบัติการ) ชำระเงินครึ่งหนึ่ง ค่าอุปกรณ์การเรียนระบบ Hybrid Learning System จำนวน 1 ชุด

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรีในคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ทุนรัตนมงคล

1. มีเกรดเฉลี่ยสะสมเมื่อสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ต่ำกว่า 3.00

2. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษา

3. มีความรู้ ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับ สื่อต่าง ๆ

4. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารดี สามารถตอบคำถาม แสดงความคิดเห็นและนำเสนอเรื่องที่เป็นความสนใจของตนเองได้

5. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

6. มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมนักเรียน และ/หรือ มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ หรือด้านอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเขียน การพูด การแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ทุนส่งเสริมการศึกษา ครึ่งหนึ่ง คณะนิเทศศาสตร์

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพที่หน่วยงานของรัฐรับรองวิทยฐานะ

2. มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

3. ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการสำเร็จการศึกษา

4. มีความรู้ ความสนใจในข่าวสารและสถานการณ์ปัจจุบัน จากการเปิดรับสื่อต่าง ๆ

5. มีความสามารถและทักษะในการสื่อสารดี สามารถตอบคำถาม แสดงความคิดเห็น และนำเสนอเรื่องที่เป็นความสนใจของตนเองได้

6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

7. มีประสบการณ์ด้านการทำกิจกรรมนักเรียน และ/หรือ มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ หรือด้านอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา การเขียน การพูด การแสดง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

8. ต้องไม่ลงทะเบียนเรียนกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ตามคำแนะนำต่อไปนี้ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

10 กุมภาพันธ์ 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

UTCC_CommArts

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ