เปรียบเทียบความต่าง ระหว่างสหกิจศึกษา กับ การฝึกงานทั่วไป

ความตื่นเต้นของการฝึกงานมักมาพร้อมกับคำถาม และข้อสงสัยต่างๆ นานา หนึ่งในนั้นคงเป็นคำถามที่ว่าการฝึกงานทั่วไป กับการสหกิจศึกษามันแตกต่างกันอย่างไร??

สหกิจศึกษา เป็นการฝึกงานที่ทำให้นักศึกษาได้เป็นเหมือนพนักงานจริง (ชั่วคราว) ผสมผสานการเรียนเข้ากับการทำงานจริง โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษากับองค์กร และต่อไปนี้คือความแตกต่างระหว่างสหกิจศึกษา กับ การฝึกงาน

 

รูปแบบการสมัคร

สหกิจศึกษา – นักศึกษาต้องยื่นเรซูเม่ หรือ Portfolio โดยมีการสอบสัมภาษณ์เป็นขั้นตอนเหมือนการสมัครงานจริง ซึ่งการคัดเลือกจะขึ้นอยู่กับองค์กรนั้นๆ

การฝึกงาน – ส่วนมากไม่มีการยื่นใบสมัครหรือทำการสัมภาษณ์นักศึกษา โดยการพิจารณาจากหนังสือขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงานจากสถาบันอุดมศึกษา

 

สถานะของนักศึกษาในองค์กร

สหกิจศึกษา – เป็นเสมือนพนักงานปฏิบัติงานชั่วคราวขององค์กร

การฝึกงาน – อยู่ในสถานะนักศึกษาฝึกงาน การปฏิบัติงานขึ้นอยู่กับบริษัท

 

คุณสมบัติของนักศึกษา

สหกิจศึกษา – ข้อกำหนดของแต่ละมหาวิทยาลัยอาจแตกต่างกันเล็กน้อย โดยทั่วไปเกรดเฉลี่ยที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.00 และคุณสมบัติต่างๆ ต้องเป็นไปตามที่กำหนด

การฝึกงาน – โดยส่วนมากไม่ระบุเกรดเฉลี่ย สามารถหาที่ฝึกงานได้เลย แต่อาจขึ้นอยู่กับบางบริษัทที่ต้องการดูเกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณา

 

ค่าตอบแทน

สหกิจศึกษา – ส่วนใหญ่จะได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสมขององค์กร หรือมีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติม

การฝึกงาน – อาจได้รับค่าตอบแทนตามความเหมาะสม

 

ระยะเวลาการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา – ทำงานเต็มเวลา โดยไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน หรือ 16 สัปดาห์ หรืออาจมากกว่า 1 ภาคเรียน

การฝึกงาน – ฝึกงานในภาคการศึกษาฤดูร้อน มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมงทำการ หรือไม่น้อยกว่า 20 –25 วันทำการ

 

ลักษณะการทำงาน

สหกิจศึกษา – เน้นประสบการณ์ทำงานจริงเป็นหลักหรือ Work-base learning หรือโครงงานพิเศษ (Project) โดยใช้ความรู้ให้สอดคล้องกับสาขาที่เรียนมา

การฝึกงาน – มีอิสระในการฝึกงาน แต่บางครั้งงานที่ได้รับมอบหมายอาจไม่ตรงกับสาขาวิชาที่เรียน

 

การดูแลนักศึกษาระหว่างการปฏิบัติงาน

สหกิจศึกษา – ในองค์กรจะจัดให้มีหัวหน้างานหรือบุคลากรในการทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หรือพี่เลี้ยงให้กับนักศึษาตลอดระยะเวลาการฝึกงาน

การฝึกงาน – ในองค์กรจัดให้มีหัวหน้างานเพื่อดูแล และสอนงานนักศึกษา

 

การส่งผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

สหกิจศึกษา – จัดทำเป็นรายงาน 1 เล่มในหัวข้อและเนื้อหาที่บริษัทเป็นผู้กำหนด และอาจารย์ที่ปรึกษาในสาขาวิชานั้นๆ

การฝึกงาน – จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

ที่มา: co-op.surat.psu.ac.thเด็กฝึกงานดอทคอม

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ