ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เปิดอบรมหลักสูตรการแปลและการล่ามระยะสั้น

ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ เปิดอบรมหลักสูตรการแปลและการล่ามระยะสั้นสำหรับบุคคลภายนอก ระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม

 

 

หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร:

1. การแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น

2. การแปลเอกสารด้านกฎหมาย (อังกฤษ-ไทย)

3. ทักษะการแปลเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย)

4. เทคนิคการล่ามพูดตามเบื้องต้น (อังกฤษ-ไทย)

 

เงื่อนไขการสมัครโครงการอบรม:

1. การส่งใบสมัคร กรุณาชำระค่าสมัครเข้าอบรมก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

2. เมื่อผู้จัดโครงการได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบภายใน 2 วัน

3. รับใบเสร็จรับเงินได้ในวันแรกของการอบรม

4. ทางคณะอักษรศาสตร์จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ชําระแล้วนอกจากไม่สามารถเปิดอบรมได้ ผู้ที่สมัครเรียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมในการอบรมแล้ว ห้ามบุคคลอื่นมาเรียนแทน ไม่ว่ากรณีใดๆ

5. หลังจากจบการอบรมจะมีการให้วุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการเข้าอบรม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร คือ ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้ และขาดเรียนไม่เกิน 80% ของระยะเวลาการอบรม หรือ

5.2 ผู้ที่ได้รับวุฒิบัตร คือ ผู้ที่สอบผ่านข้อสอบที่ผู้สอนกำหนดเกณฑ์การผ่านไว้ และขาดเรียนไม่เกิน 60% ของระยะเวลาการอบรม โดยมีจดหมายหรืออีเมลรับรองการขาดเรียน นอกเหนือจาก 2 กรณีข้างต้น ผู้เข้าอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการเข้าอบรม

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://bit.ly/2MiTp4f

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Chalermprakiat Center of Translation and Interpretation – CCTI หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์การแปลและการล่ามเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 7 ห้อง 713 อาคารบรมราชกุมารี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและพักเที่ยง) หรือ โทร. 0-2218-4634 หรือ [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ